I nat skal du stil­le uret frem

BT - - NYHEDER -

SOM­MER­TID I nat be­gyn­der som­mer­ti­den, og vi­ser­ne på uret skal sæt­tes en ti­me frem. Det be­ty­der, ud­over at man ik­ke kan sove li­ge så læn­ge, at vi går ly­se næt­ter og som­me­ren i mø­de.

I Dan­mark blev som­mer­tid af­prø­vet un­der Før­ste Ver­denskrig i 1916. An­den gang var i pe­ri­o­den 1940 til 1948, og igen i 1980 blev som­mer­ti­den ind­ført.

Som­mer­ti­den stræk­ker sig fra sid­ste søn­dag i marts til sid­ste søn­dag i ok­to­ber, hvor dan­sker­ne igen kan sove lidt læn­ge­re.

Det har den gjort, si­den de fæl­les ram­mer for som­mer­tid blev stan­dar­di­se­ret i 1996 i EU. Om­kring 70 lan­de er nu med i ord­nin­gen. Nat­ten til søn­dag skal uret stil­les en ti­me frem fra klok­ken 02.00 til 03.00 om nat­ten. I eft er­å­ret skal man li­ge­le­des stil­le uret en ti­me til­ba­ge, når klok­ken slår 03.00.

Og så er vi fak­tisk til­ba­ge til nor­mal­tid. I vin­ter­må­ne­der­ne går uret rig­tigt, og i som­mer­ti­den går det en ti­me forskudt i for­hold til nor­mal­ti­den. Be­kym­re­de eks­per­ter Som­mer­ti­den ek­si­ste­rer for at få me­re ud af de ly­se næt­ter om som­me­ren.

Men det er be­stemt ik­ke al­le, der er li­ge gla­de for ord­nin­gen. Blandt eks­per­ter har som­mer­ti­den vakt be- kym­ring. Forsk­ning vi­ser nem­lig, at den for­styr­re­de skøn­heds­søvn kan re­sul­te­re i kon­cen­tra­tions­be­svær, ind­læ­rings­van­ske­lig­he­der og i sid­ste en­de hjer­te­pro­ble­mer.

Lands­for­e­nin­gen Mod Som­mer­tid, der har Jør­gen Bak i for­mands­sto­len, de­ler be­kym­rin­gen og fryg­ter, at tids­for­skyd­nin­gen vil ram­me de sva­ge i sam­fun­det.

» Over­gan­gen til som­mer­tid er li­ge­som jet­lag, og man kan selv­føl­ge­lig si­ge, at det kun er en ti­me, men den af­gø­ren­de for­skel er, at som­mer­ti­den ud­sæt­ter sam­fun­det som hel­hed for jet­lag. Det be­ty­der, at det og­så ram­mer de sva­ge, om de vil el­ler ej. De har ik­ke no­get valg, « si­ger Jør­gen Bak.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.