Fol­ke­tings­sa­len får en

BT - - NYHEDER -

PLADS TIL AL­LE vent­ning om, at man ta­ler sig til ret­te om det.

» Jeg vil helst be­stem­me det he­le selv, men det går jo ik­ke. Kunst­ud­val­get skal og­så hø­res, og 32 år i Fol­ke­tin­get har lært mig, at vi nok skal bli­ve eni­ge, « si­ger hun. Plads til ny kunst Stri­den om Olaf Ru­des to væg­ma­le­ri­er ved ind­gan­gen til sa­len skal helst ik­ke gen­ta­ge sig.

Da de to land­skabs­mo­ti­ver blev af­slø­ret i 1954, brok­ke­de nog­le bor­ger­li­ge politikere sig højlydt over, at al­le kø­er­ne på de to bil­le­der var rød dansk mal­ke­ra­ce. Dem gad man ik­ke at se på, så for at for­mil­de sin­de­ne gik Olaf Ru­de med på at æn­dre et par af de rø­de kø­er til sort­bro­get, og så var den po­li­ti­ske ba­lan­ce genop­ret­tet.

Du­esla­ge­ne i gan­gen langs sa­lens ven­stre si­de skal pil­les ned for at gø­re plads til end­nu en ny udsmyk­ning. Her skal man og­så ud at fin­de en eg­net kunst­ner til op­ga­ven.

Des­u­den skal en del sto­le om­pol­stres og po­le­res op, li­ge­som alt træ­værk i he­le det sto­re lo­ka­le skal fri­skes op.

Hu­sets ar­ki­tek­ter bry­der li­ge nu hjer­ner­ne med at fin­de løs­ning på, hvor­dan man sik­rer bed­re ad­gang for kø­re­stols­bru­ge­re. Må­ske skal talerstolen byg­ges helt om, så den bli­ver me­re han­di­cap­ven­lig.

Ved val­get i ju­ni 2015 var fi­re af de op­stil­le­de kan­di­da­ter kø­re­stols­bru­ge­re. In­gen af dem op­nå­e­de valg, men det er for­ment­lig kun et spørgs­mål om tid, før det sker, og der­for har Pia Kjær­s­gaard al­le­re­de i no­gen tid ar­bej­det med pla­ner for, hvor­dan man sik­rer kø­re­stols­bru­ge­re ad­gang til lan­dets fi­ne­ste ta­ler­stol. Svært for kø­re­stols­bru­ge­re Ef­ter på­ske bli­ver En­heds­li­stens Sa­rah Glerup med­lem af Fol­ke­tin­get i tre uger, mens Pel­le Drag­sted er på or­lov. Hun li­der af mu­skel­svind og er kø­re­stols­bru­ger. Da hun for­le­den var på be­søg i sa­len, vi­ste det sig, at hen­des kø­re­stol kun li­ge ak­ku­rat kun­ne kø­res fra hen­des kom­men­de plads ba­gest i sa­len og op til talerstolen. Men først måt­te en hånd­vær­ker ned på al­le fi­re og af­mon­te­re et par gulv­pa­ne­ler ved bor­de­ne tæt­test på talerstolen.

Da det ik­ke er prak­tisk mu­ligt for Sa­rah Glerup at ind­ta­ge sel­ve talerstolen, er man ved at te­ste en løs­ning, hvor hun ta­ler fra en po­si­tion li­ge ne­den for talerstolen. Sam­ti­dig skal hen­des plads ba­gest i sa­len ud­sty­res med en mo­bil af­stem­nings­k­nap, så hun kan del­ta­ge i ar­bej­det på li­ge fod med de øv­ri­ge med­lem­mer.

Ræk­ke­føl­gen i den om­fat­ten­de renove­ring er end­nu ik­ke lagt fast.

Me­get af­hæn­ger af, hvor kom­pli­ce­ret om­byg­nin­gen af sa­len i me­re han­di­cap­ven­lig ret­ning bli­ver. Det er hel­ler ik­ke af­gjort, om en end­nu ik­ke ud­pe­get kunst­ner kan le­ve­re et nyt bagtæp­pe al­le­re­de i år.

Den nu­væ­ren­de fol­ke­tings­sal er fra 1918, og Pia Kjær­s­gaard ta­ler om, at den træn­ger til en næn­som hånd.

» Jeg er for­ta­ler for, at vi be­va­rer tra­di­tio­ner­ne, hi­sto­ri­en og vær­di­er­ne. Jeg har al­drig set så flot et par­la­ment som det dan­ske. Det er et rig­tig dej­ligt hus, hvor 1.200 men­ne­sker har de­res dag­li­ge gang. Det be­ty­der me­get for stem­nin­gen, at om­gi­vel­ser­ne er smuk­ke, « si­ger hun.

Om­byg­nin­gen skal væ­re fær­dig i som­me­ren 2017. Jeg vil helst be­stem­me det he­le selv, men det går jo ik­ke. Kunst­ud­val­get skal og­så hø­res

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.