Ja­pan fan­ger 333 hva­ler til ’ forsk­ning’

BT - - NYHEDER -

Ja­pan­ske hval­fan­ge­re vend­te til­ba­ge til fast­lan­det tors­dag ef­ter en fi­re må­ne­der lang hval­j­agt i An­tark­tis, der re­sul­te­re­de i et ud­byt­te på 333 vå­ge­hva­ler. Der har el­lers væ­ret et ver­den­s­oms­pæn­den­de stop for at fan­ge hva­ler af al­le slags si­den 1986. Men dræ­ber man hva­ler med hen­blik på forsk­ning, er det lov­ligt. Og Ja­pan me­ner, at for­bud­det bør op­hæ­ves, for­di der er til­stræk­ke­ligt med hva­ler i ha­ve­ne. De 333 hva­ler bli­ver af de ja­pan­ske myn­dig­he­der der­for kaldt for en vi­den­ska­be­lig un­der­sø­gel­se med hen­blik på at be­vi­se, at der er nok hva­ler til, at be­gyn­de at fan­ge dem igen i kom­merci­elt øje­med. Ud­over at dræ­be de fle­re hund­re­de hva­ler si­ger de ja­pan­ske myn­dig­he­der, at de og­så har ud­ført forsk­ning, der ik­ke har ko­stet no­gen af de sto­re hav­pat­te­dyr li­vet, for ek­sem­pel ved at ind­sam­le vævsprø­ver og in­stal­le­re gps i dy­re­ne.

Ja­pan gør ik­ke no­gen hem­me­lig­hed ud af, at man har en for­kær­lig­hed for at spi­se hval­kød. FNs in­ter­na­tio­na­le dom­stol af­gjor­de sid­ste år, at Ja­pans fangst ført un­der vi­den­ska­bens fa­ner blot var ma­ske­re­de kom­merci­el­le in­ter­es­ser, og at fang­sten der­for var ulov­lig. På trods af dom­men har Ja­pan ufortrø­de­nt fort­sat jag­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.