Flyu­lyk­ker be­kym­rer dan­sker­ne

BT - - NYHEDER -

De se­ne­re års flyu­lyk­ker har be­ty­det, at 25 pro­cent af dan­sker­ne i no­gen, høj el­ler me­get høj grad er ble­vet be­kym­re­de for at rej­se med fly. Det vi­ser en un­der­sø­gel­se fo­re­ta­get af User­ne­eds for In­ge­ni­ør­for­e­nin­gen.

Paul Hul­me Har­ri­son, der er for­mand for det fag­tek­ni­ske net­værk i In­ge­ni­ør­for­e­nin­gen IDA- FLY, ta­ger på in­gen må­de let på be­kym­rin­gen, men me­ner, at der kan væ­re en god for­kla­ring på pro­ble­met.

» An­tal­let af dræb­te i flyu­lyk­ker har på ver­dens­plan lig­get på om­kring 1.000 per­so­ner om året de se­ne­ste man­ge år. Det an­tal skal man na­tur­lig­vis ik­ke neg­li­ge­re på no­gen må­de, men jeg tror må­ske, at dan­ske­rens be­kym­ring bun­der i de mysti­ske om­stæn­dig­he­der, der har væ­ret ved fle­re af de se­ne­re års flystyrt. Ka­rak­te­ren af bå­de MH17s styrt over Ukrai­ne og det ma­lay­si­ske pas­sa­ger­fly MH370, der for­svandt, af­fød­te en mas­siv og ved­va­ren­de om­ta­le i al­le ver­dens me­di­er, og det kan væ­re en del 2006: 2007: 2008: 2009: 2010: 2011: 2012: 2013: 2014: 2015: 1.298 981 952 1.108 1.130 828 800 459 1.328 898 af for­kla­rin­gen på dan­sker­nes be­kym­ring, « si­ger han. Paul Hul­me Har­ri­son un­der­stre­ger, at det ik­ke er ri­si­kof­rit at fly­ve, men om­vendt er det fort­sat en me­get sik­ker rej­se­form, og at man der­for skal se ri­si­ko­en ved flyv­ning i re­la­tion til an­den rej­se­form i den ver­dens­del, man rej­ser i.

» Og set i ly­set af, at Ver­dens­sund­heds­or­ga­ni­sa­tio­nen WHO an­slår, at der dør 1,25 mil­li­on men­ne­sker om året i tra­fik­ken, så er ri­si­ko­en ved at fly­ve li­ge plud­se­lig ik­ke så stor, « si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.