800 be­fri­et fra ter­r­or­grup­pen Boko Ha­ram

BT - - NYHEDER -

La­gos: Ni­ge­ri­an­ske trop­per har be­fri­et fle­re end 800 men­ne­sker, der blev holdt som fan­ger af den mi­li­tan­te is­la­mist­grup­pe Boko Ha­ram i ad­skil­li­ge lands­by­er. Det op­ly­ste mi­li­tæ­ret tors­dag.

» Trop­per­ne ryd­de­de op­holds­ste­der­ne, hvor Boko Ha­ram­ter­r­o­ri­ster over­vin­tre­de i Ka­la Bal­ge- om­rå­det, « si­ger mi­li­tær­tals­mand Sa­ni Us­man i en skrift­lig ud­ta­lel­se.

Iføl­ge tals­man­den blev 22 » ter­r­o­ri­ster « dræbt i den stør­ste ak­tion, mens tre an­dre is­la­mi­ster blev dræbt i ind­sat­sen mod 11 an­dre lands­by­er.

Men­ne­ske­ret­tig­heds­or­ga­ni­sa­tio­ner an­slår iføl­ge AFP, at de mi­li­tan­te har bort­ført tu­sind­vis af kvin­der og unge pi­ger. Blandt an­det blev 200 sko­lepi­ger bort­ført fra by­en Chi­bok i Bor­no­sta­ten for to år si­den.

Mindst 17.000 men­ne­sker har mi­stet li­vet, si­den Boko Ha­ram ind­led­te sin of­fen­siv i 2009 i kam­pen for at op­ret­te en is­la­misk stat i den nor­døst­li­ge del af Ni­ge­ria. 2,6 mil­li­o­ner men­ne­sker er flyg­tet fra de­res hjem, si­den vol­den brød ud. Nog­le er dog vendt til­ba­ge, ef­ter at mi­li­tæ­ret be­gynd­te at kæm­pe mod op­rø­rer­ne. En re­gio­nal styr­ke be­stå­en­de af trop­per fra Ni­ge­ria, Tchad, Ca­mero­un, Ni­ger og Be­nin er ble­vet sendt af sted for at kæm­pe mod is­la­mi­ster­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.