Rusland i stjer­ne­krig

BT - - NYHEDER -

TRUS­SEL FRA RUM­MET Nok er den kol­de krig of­fi­ci­elt slut, men Rusland for­be­re­der sig på at ta­ge no­get af for­ti­dens op­lag­re­de mi­li­tæ­re isen­kram i brug. For­må­let er at gå i kamp mod tru­en­de ob­jek­ter fra det yd­re rum. Rusland ag­ter at mo­di­fi­ce­re nog­le af lan­dets in­ter­kon­ti­nen­tale atom­mis­si­ler for at kun­ne øde­læg­ge aste­roi­der, in­den de ram­mer Jor­den. Op­lys­nin­ger­ne kom­mer fra en højt­stå­en­de rus­sisk ra­ket­for­sker.

Sa­bit Sait­ga­ra­jev fra det rus­si­ske Ma­ke­jev- bu­reau, der de­sig­ner ra­ket­ter, af­slø­re­de de rus­si­ske pla­ner i et in­ter­view med det stats­li­ge nyheds­bu­reau Tass.

» De rus­si­ske mis­si­ler skal bru­ges til at ram­me min­dre aste­roi­der med en di­a­me­ter på 20 til 50 me­ter, for­di de kan for­år­sa­ge enor­me øde­læg­gel­ser. Of­te op­da­ges de først få ti­mer, in­den de ram­mer Jor­den, og som­me­ti­der bli­ver de slet ik­ke op­da­get, « si­ger han.

Det var det, der ske­te i 2013, da en me­te­o­rit på 20 me­ter i di­a­me­ter eks­plo­de­re­de i him­mel­rum­met over den rus­si­ske by Tjel­ja­binsk. Den hav­de en for­modet spræng­kraft på 300.000 ton dy­na­mit.

Der lå knust glas overalt, for­di sto­re mæng­der vin­du­er blev blæst ud af byg­nin­ger. Fle­re end 1.000 men­ne­sker blev kvæ­stet. In­gen af Jor­dens ru­ma­gen­tu­rer hav­de for­ud­set, at me­te­o­ren vil­le kom­me.

» Desvær­re ken­der vi kun til om­kring én pro­cent af den slags aste­roi­der, som er ned til ca. 30 me­ter i di­a­me­ter, så der er en mas­se der­u­de i rum­met, som vi end­nu ik­ke har op­da­get, « si­ger Ja­son Kes­sler, di­rek­tør for Na­sas aste­roi­dej­agt, til tv- net­vær­ket CNN.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.