Æld­ste del­ta­ger måt­te si­ge far­vel

BT - - NYHEDER -

X FA­CTOR- EXIT le sæt­tes i lø­bet af ud­sen­del­sen. Og Bla­ch­man for­søg­te da og­så ihær­digt at ta­le for, at hans ene­ste til­ba­ge­væ­ren­de del­ta­ger skul­le gå vi­de­re til fi­na­len:

» Jeg vil væ­re ham, « sag­de han blandt an­det i en læn­ge­re be­skri­vel­se af, hvor be­ta­get han er af sin del­ta­ger.

Med­dom­mer­ne Met­te Lind­berg og Re­mee hav­de nu og­så kun ro­sen­de ord at si­ge om An­drew.

» Som ar­tist kan man ik­ke gi­ve me­re, end du li­ge har gjort, « sag­de Re­mee.

Og Met­te Lind­berg ro­ste hans ’ glæ­de, ener­gi og vild­skab’.

Ef­ter al­le del­ta­ge­re hav­de sun­get to san­ge hver – én, som se­er­ne hav­de be­stemt og den sang, som de stil­le­de op med til au­di­tion – blev det alt­så den 53- åri­ge, ro­ck­pas­sio­ne­re­de del­ta­ger, der måt­te for­la­de sang­kon­kur­ren­cen. Gik i gul­vet An­drew Mur­ray fik skabt sig en hel del op­mærk­som­hed for et par uger si­den, da han bog­sta­ve­ligt talt gik i gul­vet på li­ve- tv, da han skul­le ud­fø­re sit ka­rak­te­ri­sti­ske ’ skrig’ i ’ Af­tens­howet’.

To da­ge ef­ter mød­te BT An­drew Mur­ray, og der var han ty­de­lig­vis helt på top­pen igen. Han for­kla­re­de, at han et kort øje­blik over­ve­je­de, om han skul­le fort­sæt­te i X Fa­ctor, men det blev kun til en strøtan­ke.

» Så tænk­te jeg: Hvil­ken må­de vil­le væ­re fe­de­re at krad­se af på end på li­ve- tv, mens jeg la­ver no­get, jeg el­sker? «

Men det bli­ver alt­så ik­ke på X Fa­ctor- sce­nen. An­drew Mur­ray har ik­ke tænkt sig at op­gi­ve mu­sik­ken – al­le­re­de in­den han kom med i X Fa­ctor, spil­le­de han med tre for­skel­li­ge band, og det vil han fort­sæt­te med.

An­drew Mur­rays exit be­ty­der, at Bla­ch­man ik­ke har en ene­ste del­ta­ger med til fi­na­len i næ­ste uge. Met­te Lind­berg har der­i­mod to fi­na­li­ster, Alex og Re­em, og Re­mee går til fi­na­len med de to stors­mi­len­de sø­stre fra Ango­la, der sam­men dan­ner grup­pen Em­bra­ce. Fi­na­len sen­des fre­dag af­ten klok­ken 20 på DR1.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.