Pa­pe ud­stil­ler strid i blå blok

BT - - NYHE­DER -

LAND­BRUGS­PAK­KE Det er mil­dest talt ir­ri­te­ren­de for re­ge­rin­gen, at der sta­dig ik­ke er lagt låg på stri­dig­he­der­ne i blå blok, som op­stod i kølvan­det på ved­ta­gel­sen af den bor­ger­li­ge land­brugs­pak­ke. Det vur­de­rer po­li­tisk kom­men­ta­tor Tro­els My­len­berg, ef­ter at den kon­ser­va­ti­ve for­mand Sø­ren Pa­pe Poul­sen har stil­let et ul­ti­ma­tivt krav til re­ge­rin­gen: Giv os po­li­ti­ske in­drøm­mel­ser på mil­jø­om­rå­det in­den for to uger, el­ler vi la­ver en af­ta­le med de rø­de par­ti­er.

» Nu får man end­nu en gang ud­stil­let ue­nig­he­der­ne i blå blok på mil­jø- og land­brugs­om­rå­det, « si­ger Tro­els My­len­berg.

Slags­må­let om land­brugs­pak­ken før­te i fe­bru­ar til, at tid­li­ge­re mil­jøog fø­de­va­re­mi­ni­ster Eva Kjer Han­sen ( V) måt­te træ­de til­ba­ge. Men på trods af det fik De Kon­ser­va­ti­ve ik­ke en re­du­ce­ring af kvæl­sto­f­ud­led­nin­gen, som de kæm­pe­de så ihær­digt for

» Det er for­ven­te­ligt, at Pa­pe ik­ke ba­re har stil­let sig til­freds, men at han vil ha­ve et kon­kret re­sul­tat. El­lers står han ba­re til­ba­ge som ham, der væl­te­de en mi­ni­ster, men ik­ke fik no­get po­li­tisk re­sul­tat, « si­ger Tro­els My­len­berg. For­slag om fri­vil­lig ord­ning Helt kon­kret fo­re­slår par­ti­et, at der etab­le­res en fri­vil­lig så­kaldt ef­ter­grø­de­ord­ning, som gi­ver land­mæn­de­ne en kom­pen­sa­tion på 700 kro­ner per hektar ef­ter­grø­der, de etab­le­rer.

Så­dan en ord­ning vil iføl­ge De Kon­ser­va­ti­ve kun­ne mind­ske kvæl­sto­f­ud­led­nin­gen med sam­let set 612 ton i 2017 og 2018.

For at op­nå en re­duk­tion på over 600 ton i alt, fo­re­slår par­ti­et, at de så­kald­te mi­ni­vå­d­om­rå­der bli­ver etab­le­ret hur­ti­ge­re.

Iføl­ge My­len­berg har re­ge­rin­gen un­der­vur­de­ret den kon­ser­va­ti­ve for­mands vil­je til at kæm­pe vi­de­re for at få den kon­ser­va­ti­ve mil­jøpo­li­tik igen­nem.

» Man ( re­ge­rin­gen, red.) kun­ne ha­ve luk­ket sa­gen, hvis man hav­de gi­vet De Kon­ser­va­ti­ve den til­lægs­pak­ke til land­brugs­pak­ken, de vil­le ha­ve. Man har læst Pa­pe for­kert, hvis man hav­de reg­net med, at han vil­le gi­ve op, « si­ger han.

» Og Pa­pe har jo set, at det er mu­ligt at tvin­ge re­sul­ta­ter ud af Løk­ke. «

Mil­jø- og fø­de­va­re­mi­ni­ster Es­ben Lun­de Lar­sen af­vi­ser, at re­ge­rin­gen skul­le ha­ve un­der­vur­de­ret, hvor langt Sø­ren Pa­pe Poul­sen er vil­lig til at gå for at få re­du­ce­ret ud­led­nin­gen af kvæl­stof.

» Jeg har ik­ke un­der­vur­de­ret no­get som helst, « si­ger Es­ben Lun­de Lar­sen.

.

LØR­DAG 26. MARTS 2016 Man har læst Pa­pe for­kert, hvis man hav­de reg­net med, at han vil­le gi­ve op Tro­els My­len­berg, kom­me­n­a­tor og che­fre­dak­tør på Fyns Amts Avis

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.