Kors­fæ­ste­de sig selv i Jesu navn

BT - - NYHEDER -

Tro­en­de ka­to­lik­ker i Fi­lip­pi­ner­ne lod sig i går kors­fæ­ste for at mar­ke­re på­sken. Hel­dig­vis er de tro­en­de ka­to­lik­ker og­så bun­det med reb, så he­le de­res vægt ik­ke hol­des op­pe af søm­me­ne, og de hæn­ger ty­pisk kun et par mi­nut­ter på kor­set, hvor­ef­ter de bli­ver ta­get ned og får be­hand­let de­res blo­di­ge sår. Ri­tu­el­le kors­fæ­stel­ser er en del af den mest ek­stre­me form for ka­tolsk til­be­del­se og bli­ver prak­ti­se­ret som en del af mar­ke­rin­gen af lang­fre­dag i små lands­by­er i Fi­lip­pi­ner­ne. Den ka­tol­ske kir­ke støt­ter ik­ke op om ri­tu­el­le kors­fæ­stel­ser.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.