DISCOUNTKRIG = la­ve pri­ser og bed­re ser­vi­ce

BT - - NYHEDER -

KON­KUR­REN­CE bru­ger­ne vil få fa­ste la­ve pri­ser i et stør­re om­fang end før. Og lav­pris­su­per­mar­ke­der­ne ud­vi­der især sor­ti­men­tet in­den for friskva­re- ka­te­go­ri­er­ne som frugt, grønt, kød, brød og me­je­ri­pro­duk­ter, « si­ger Hen­ning Ba­hr.

En tid­li­ge­re un­der­sø­gel­se fra Dan­marks Sta­ti­stik har vist, at Dan­marks fø­de­va­re­pri­ser lig­ger 45 pro­cent over gen­nem­snit­tet i EU. Nor­ge vin­der mar­keds­an­de­le At dan­sker­ne har få­et fl ere mu­lig­he­der for at kø­be lav­pris- va­rer, ses ty­de­ligt, når man kig­ger på tal­le­ne: I 2004 var der 1.055 bu­tik­ker på land­s­plan – det tal er nu vok­set til 1.588.

» Selv om nog­le af kæ­der­ne er ble­vet nødt til at luk­ke bu­tik­ker igen, så er den ge­ne­rel­le ud­vik­ling, at di­sco­unt­mar­ke­det vok­ser. Og den øge­de kon­kur­ren­ce er godt nyt for kun­der­ne, der kan se frem til la­ve­re pri­ser, « si­ger de­tail­eks­pert Bru­no Chri­sten­sen.

Det er ik­ke kun Re­ma 1000, der op­ru­ster i kam­pen om dag­lig­va­re­hand­len. Og­så Net­to plan­læg­ger at ud­vi­de for­ret­nin­gen med 25- 50 nye bu­tik­ker i lø­bet af 2016.

Det er sta­dig Dansk Su­per­mar­keds og Coops di­sco­unt­kæ­der, Net­to og Fak­ta, der do­mi­ne­rer i for­hold til an­tal, men Re­ma 1000 vin­der hur­tigt mar­keds­an­de­le – og må­lt på om­sæt­ning er det og­så nord­mæn­de­ne, der er i fø­rer­trøj­en, på­pe­ger Hen­ning Ba­hr:

» Re­ma 1000 har væ­ret go­de til at ska­be og ud­nyt­te nog­le trends in­den for bå­de øko­lo­gi og mad­spild, og så har de en unik fran­chi­se- mo­del, hvor der er en køb­mand i hver bu­tik. Som selv­stæn­dig er­hvervs­dri­ven­de knok­ler du 70 ti­mer om ugen og er og­så me­re mo­ti­ve­ret til at ska­be en god for­ret­ning. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.