Le­der i Is­la­misk Stat mel­des dræbt

BT - - NYHEDER -

LUF­TAN­GREB Num­mer to i kom­man­do­linj­en hos Is­la­misk Stat ( IS) er ble­vet dræbt ved et ame­ri­kansk luf­tan­greb. Det si­ger USAs for­svars­mi­ni­ster Ash­ton Car­ter, der der­med be­kræf­ter op­lys­nin­ger fra tv- sta­tio­nen NBC og in­ter­net­me­di­et Daily Beast.

Den dræb­te næst­kom­man­de­ren­de går iføl­ge de to me­di­er un­der ad­skil­li­ge nav­ne. Men hans rig­ti­ge navn me­nes at væ­re Abd ar- Ra­h­man Musta­fa al- Qa­duli.

» Det­te vil be­svær­lig­gø­re IS’ ev­ne til at gen­nem­fø­re ope­ra­tio­ner i og uden for Irak og Sy­ri­en, « si­ger Car­ter.

Al- Qa­duli er en højt­stå­en­de re­li­gi­øs le­der i det sel­ver­klæ­re­de ka­li­fat, som Is­la­misk Stat har ud­råbt i de­le af Sy­ri­en og Irak.

Han reg­nes iføl­ge NBC og Daily Beast for at væ­re num- mer to ef­ter ’ ka­lif­fen’ Omar al- Bag­h­da­di.

For­svars­mi­ni­ster Car­ter si­ger, at han fun­ge­re­de som fi­nans­mi­ni­ster i IS.

Iføl­ge de fo­re­lig­gen­de op­lys­nin­ger blev al- Qa­duli dræbt tors­dag un­der et an­greb på den bil, han kør­te i. Det ske­te, ef­ter at han var ble­vet skyg­get i fle­re da­ge.

For ny­lig sag­de ame­ri­kan­ske kil­der, at IS’ så­kald­te krigs­mi­ni­ster, tje­tje­ne­ren Omar al- Shis­ha­ni, og­så er ble­vet dræbt. Det skal væ­re sket un­der et an­greb med en dro­ne.

Ob­ser­va­tør­grup­pen Sy­ri­ens Ob­ser­va­to­ri­um for Men­ne­ske­ret­tig­he­der sår dog tvivl om. hvor­vidt al- Shis­ha­ni er død.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.