Da Dan­mark hædre­de Göring – og fortrød

BT - - NYHEDER -

m e g e t brand­far­li­ge og let an­tæn­de­li­ge film. Det var al­min­de­ligt kendt, at det ty­ske sik­ker­heds­po­li­ti spræng­te en vil­la, hvis der var fo­re­gå­et no­get il­le­galt.

Flem­m­ing Jo­hn Ol­sen tur­de ik­ke op­be­va­re den ty­ske rigs­marskals vå­benskjold, og det end­te med, at han lag­de skjol­det i en del­vis fær­dig­støbt be­ton­bun­ker li­ge uden for vil­la­en.

De unge men­ne­sker, der el­lers ik­ke hav­de del­ta­get i il­le­ga­le ak­ti­vi­te­ter, for­svandt til Sve­ri­ge. Bent Fo­de hav­de dog væ­ret med i en dæk­nings­grup­pe året før, da Bo­pa spræng­te trans­for­ma­tor­sta­tio­nen ved Lyg­ten på Nør­re­bro. Hvor er skjol­det så i dag? Nog­le år ef­ter be­sæt­tel­sen blev bun­ke­ran­læg­ge­ne ved Fre­de­riks­berg Al­lé sløj­fet. Man fjer­ne­de den syn­li­ge del over jor­den og lidt af un­der­de­len. Det re­ste­ren­de blev fyldt med sand. For­tov, bro­læg­ning og as­falt blev genan­lagt.

Den lil­le bun­ker i vil­la­ha­ven, der var op­ført i 1941, blev fjer­net, da man på­be­gynd­te an­læg af me­tro­sta­tion ” Plat­an­vej”, der nu skal hed­de ” Fre­de­riks­berg Al­lé”.

Ek­si­ste­rer bun­ke­ran­læg­get end­nu? I ef­ter­å­ret 2013 måt­te man gra­ve ned li­ge uden for vag­ten til byg­ge­plad­sen. Et van­d­rør var knæk­ket. Her stød­te man på en ar­me­ret be­ton­mur.

Bun­ke­ran­læg­get lig­ger un­der for­to­vet og stræk­ker sig lidt ind un­der af­spær­rin­gen, men lig­ger ik­ke i det om­rå­de, der er be­rørt af sel­ve byg­ge­ri­et læn­ge­re in­de.

Må­ske blev det fun­det, da man fær­dig­gjor­de bun­ke­ran­læg­get i ok­to­ber 1944.

Må­ske blev det fun­det, da man fjer­ne­de den syn­li­ge øver­ste del af bun­ke­ren.

El­ler må­ske lig­ger rigs­marskal­lens vå­benskjold ind­støbt i be­ton sta­dig un­der for­to­vet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.