Nej, vi skal se, at vo­res krop­pe er for­skel­li­ge

BT - - DEBAT - JAKOB OL­RIK

ha­ve ba­de­bur­ka­er på? Krist­ne ba­de­bur­ka­er med kors? Jeg el­sker at væ­re nø­gen og væ­re sam­men med men­ne­sker, når jeg er nø­gen. Når vi går på stran­den, hand­ler det om ny­del­se og at sprøjte lidt vand på hin­an­den.

SKAL VI SÅ

til at skul­le be­ta­le skat for at træk­ke vej­ret. Det kan ik­ke la­de sig gø­re. Selv­føl­ge­lig kan vi godt la­ve ad­færds­re­gu­le­ring, og det har vi jo og­så gjort. Pro­ble­met i vo­res tid er ik­ke, at vi er for fri­gjor­te,

tvær­ti­mod. Vi er nog­le puri­tan­ske, Skal vi og­så me­get selv­kron­trol­le­re­de men

ne­sker, der må­ler os selv i en yd­re gem­me de og na­tur­ligt, tan­ke­gang i ste­det for ba­re at væ­re i at man har en blu­fær­dig­heds­græn­se. grim­me og ty kke ny­del­sen. Vi skal ik­ke for­stå sex som Men alt­så, hvis folk lig­ger i en gry­de no­get skam­fuldt, det hand­ler om at

væk fra stran­den, og er split­ter­nøg­ne, så ra­ger det mig ny­de li­vet. Li­ge­som det på stran­den ik­ke. Vi skal ik­ke ha­ve et ba­de­me­h­vis no­gen sy­nes, er at ny­de li­vet. Det skal ik­ke væ­re en ster­po­li­ti, men vi skal sik­re, at man præ­sta­tion, for det er li­vet ik­ke, det er

de er ir­ri­te­ren­de? som bor­ger har ret til at si­ge: ’ Vil du en mis­for­stå­el­se. ik­ke godt væ­re rar at ta­ge ba­de­buk­ser på, du ge­ne­rer min ap­pe­tit’. Vi skal fl yt­te ret­ten over til bor­ge­ren, så bor­ge­ren kan væ­re fri.

DET ER MEN­NE­SKE­LIGT

og man kan væ­re nø­gen i sin egen bag­ha­ve. Hvis man vil det, så kan man gå der­hen, og så er der an­dre ste­der, hvor der skal væ­re fri­hed til at væ­re fri for det. Vi har et me­get frit sam­fund, så der har man fri­hed til det. Men­ne­sket er smukt skabt, det hand­ler ik­ke om det. Det hand­ler om den en­kel­tes ret til ik­ke at få over­skre­det si­ne per­son­li­ge græn­ser uden at kun­ne si­ge fra.

DER FIN­DES NUDISTSTRANDE,

DET VIL­LE SVA­RE

se det som en­ten el­ler, for vi skal he­le ti­den selv prø­ve at bli­ve me­re af­slap­pe­de med vo­res krop og det men­ne­ske, vi er. Med det ræs, der er li­ge nu, hvor alt skal væ­re så ungt, så skal man i for­vej­en gem­me sig me­re og me­re. Skal vi og­så gem­me de grim­me og tyk­ke væk fra stran­den, hvis no­gen sy­nes, de er ir­ri­te­ren­de? Skal der og­så sæt­tes skat­ter, reg­ler og bur­ka­er på dem? Er vi over­ho­ve­det klar over, at vi er en krop? Når man er sam­men med nøg­ne men­ne­sker, så fi nder man ud af, at vi al­le sam­men er for­skel­li­ge.

VI SKAL IK­KE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.