Ja, nø­gen­hed skal kun­ne væl­ges fra

BT - - DEBAT - STIG GRENOV

bor­ge­rens fri­hed til at kun­ne fær­des på al­min­de­lig off ent­lig strand uden at fø­le sig pro­vo­ke­ret. Dels er der men­ne­sker, der har op­le­vet seksu­el­le kræn­kel­ser, og de skal og­så kun­ne fær­des på stran­de­ne. Men man skal og­så kun­ne ta­ge sin fa­mi­lie med på pi­c­nic, uden at der skal stå en dan­sker og de­mon­stre­re sin fri­hed ved at stå fuld­stæn­dig nø­gen og øde­læg­ge ens ap­pe­tit. Det er ik­ke nø­gen­he­den som så­dan. Det er pro­vo­ka­tio­nen, den na­tur­li­ge blu­fær­dig­hed, hvor man går over græn­sen. Og der er ba­re dan­ske­re, der ik­ke kan fi nde ud af at ta­ge hen­syn til hin­an­den.

VI SKAL SIK­RE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.