PA­TIEN­TER OVER­SER AL­VOR­LIG TRUS­SEL

BT - - NYHEDER -

FORE­BYG­GEL­SE

Un­der­sø­gel­sen kom­mer ik­ke bag på se­ni­o­r­for­sker ved Steno Di­a­be­tes Cen­ter Fre­de­rik Per­s­son.

» Jeg mø­der oft e pa­tien­ter, der har svært ved at for­stå, at de skal ha­ve me­di­cin mod hjer­te- kar- syg­dom­me og tjek­kes for ko­leste­rol og blod­tryk, når det nu er blod­suk­ke­ret, det er galt med, « si­ger han.

I Dan­mark le­ver me­re end 300.000 men­ne­sker med di­a­be­tes, og det an­tal er for­doblet i de se­ne­ste ti år. Der­u­d­over har 200.000 dan­ske­re di­a­be­tes uden at ha­ve op­da­get det, og de er der­for slet ik­ke op­mærk­som­me på den øge­de ri­si­ko.

Fre­de­rik Per­s­son for­kla­rer, at man ik­ke ken­der den præ­ci­se år­sag til, at man som ty­pe- 2- di­a­be­tes­pa­tient har øget ri­si­ko for hjer­te- kar­syg­dom­me. Men det ser ud til, at det hø­je blod­suk­ker for­stær­ker åre­for­kal­k­nin­gen, så­le­des at man er bi­o­lo­gisk æl­dre og der­med bli­ver ramt tid­li­ge­re og hur­ti­ge­re af åre­for­kal­k­ning end per­so­ner uden di­a­be­tes. Og så mær­ker di­a­be­tes­pa­tien­ter­ne ik­ke symp­to­mer­ne i sam­me grad.

» De op­le­ver ik­ke nød­ven­dig­vis de klas­si­ske symp­to­mer på hjer­te­syg­dom som stær­ke smer­ter og tryk­ken for bry­stet. I ste­det op­le­ver de må­ske ba­re en øget træt­hed el­ler ån­de­nød og går der­for ik­ke til læ­gen i ti­de, « si­ger Fre­de­rik Per­s­son. Kan væ­re svært at ac­cep­te­re Det er ik­ke no­get nyt, at di­a­be­tes­pa­tien­ter har øget ri­si­ko for hjer­te­syg­dom. Men når man­ge di­a­be­tes­pa­tien­ter al­li­ge­vel ik­ke har fan­get al­voren, me­ner han, at det hæn­ger sam­men med, at det kan væ­re svært at ac­cep­te­re, at man har for­ø­get ri­si­ko for en lang ræk­ke syg­dom­me, når man som di­a­be­tes­pa­tient ik­ke rig­tig mær­ker sin syg­dom. Og det er da hel­ler ik­ke for­di, at man skal gå og væ­re be­kym­ret he­le ti­den.

» Man skal ba­re væ­re op- mærk­som på den øge­de ri­si­ko og ta­ge snak­ken med sin læ­ge om ri­si­ko­fak­to­rer­ne, « si­ger Fre­de­rik Per­s­son.

Der ser ud til at væ­re en di­rek­te sam­men­hæng mel­lem en øget op­mærk­som­hed på ri­si­ko­en og ud­vik­lin­gen af hjer­te- kar- syg­dom­me. I de læ­ge­prak­sis, hvor man som en fore­byg­gen­de ind­sats be­hand­ler fl est di­a­be­tes­pa­tien­ter mod for­hø­jet ko­leste­rol, er sy­ge­lig­he­den og dø­de­lig­he­den la­ve­re end i de prak­sis, som be­hand­ler fær­re­st. Det for­tæl­ler Tor­sten Lauritzen, læ­ge­fag­lig che­f­rå­d­gi­ver i Di­a­be­tes­for­e­nin­gen, pro­fes­sor ved Aar­hus Uni­ver­si­tet og tid­li­ge­re prak­ti­se­ren­de læ­ge gen­nem 32 år.

» Der­for er det nær­lig­gen­de, at det er læ­ger­nes tro på, om så­dan en be­hand­ling hjæl­per, der slår igen­nem, « si­ger han.

I YouGov- un­der­sø­gel­sen sva­rer en fem­te­del af di­a­be­tes­pa­tien­ter­ne, at de al­drig har få­et tjek­ket de­res ko­leste­rol­tal.

Tor­sten Lauritzen me­ner, at hvis man vil fore­byg­ge hjer­te- kar- syg- dom­me, bør stort set al­le, som har ty­pe- 2- di­a­be­tes, ta­ge ko­leste­rols­æn­ken­de me­di­cin og blod­tryks­s­æn­ken­de me­di­cin, hvis blod­tryk­ket er for højt. Ik­ke al­le har for­stå­et det Han tror nu, at de fl este di­a­be­tes­pa­tien­ter har hørt det, men at ik­ke al­le har for­stå­et det. I hvert fald op­le­ver han selv, at man­ge pa­tien­ter godt ved, de skal hol­de øje med de­res ko­leste­rol.

» Men jeg er sik­ker på, at man­ge ik­ke har for­stå­et, at de bli­ver be­hand­let for at fore­byg­ge, at de bli­ver sy­ge, for­di de har to til fi re gan­ge stør­re ri­si­ko for hjer­te- kar- syg­dom­me, « si­ger Tor­sten Lauritzen.

Selv for­sø­ger han i sin op­for­dring til pa­tien­ter­ne ik­ke at true dem til at ta­ge me­di­cin ved at kø­re en skræm­me­kampag­ne om øge­de ri­si­ci. I ste­det si­ger han:

» Det er rig­tig godt, at vi har fun­det ud af, at du har di­a­be­tes, for så har vi mu­lig­hed for at fore­byg­ge even­tu­el­le føl­ge­syg­dom­me. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.