TRIN 1

BT - - NYHEDER -

Jo læn­ge­re tid, du går med uop­da­get di­a­be­tes, des stør­re er ri­si­ko­en for hjer­te­kar- syg­dom og an­dre føl­ge­syg­dom­me. Har du et el­ler fl ere af dis­se symp­to­mer, kan du ha­ve ty pe- 2- di­a­be­tes:

Hyp­pi­ge toilet­be­søg for­sty rrer din nat­te­søvn, og ge­ne­relt tis­ser du oft e.

Kon­stant tørst – du har en fø­lel­se af at væ­re tør i mun­den.

Træt­hed og dø­sig­hed, uan­set hvor me­get du sover.

Slø­ret syn og di­ne øj­ne er me­re tør­re end nor­malt.

Hud og slim­hin­der får let in­fek­tio­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.