2.000 evaku­e­ret i Hor­sens eft er bom­be­trus­sel

BT - - NYHEDER -

Et stort mu­si­kar­ran­ge­ment for viet­na­me­se­re i Hor­sens blev tors­dag aft en del­vist spo­le­ret af en falsk bom­be­trus­sel. I går hav­de politiet end­nu ik­ke fun­det den per­son, der øde­lag­de fe­sten.

» Vi eft er­for­sker sa­gen på li­vet løs, « si­ger vagt­chef Mar­tin Rasmussen hos Sy­dø­stjyl­lands Po­li­ti.

Godt 2.000 men­ne­sker var sam­let i Forum Hor­sens, da vagt­cen­tra­len lidt før klok­ken 18 fi k en te­le­fon­be­sked.

» Det blev er­klæ­ret, at der var en bom­be i Forum, « si­ger vagt­che­fen.

Om det var en mand el­ler en kvin­de, der kom med trus­len, øn­sker han ik­ke at rø­be.

Der­eft er blev Forum ryd­det, og de man­ge men­ne­sker blev der­eft er an­bragt i Stens­bal­le­hal­len. Først ca. fi re ti­mer se­ne­re var Forum at­ter klar.

I øv­rigt er der po­li­tisk strid om mu­sik­fe­sten. En min­dre de­mon­stra­tion sam­le­de sig tors­dag aft en i pro­test mod ar­ran­ge­men­tet:

» Kon­cer­ten er et for­søg på at spre­de det kom­mu­ni­sti­ske bud­skab i det skjul­te, « sag­de en af de­mon­stran­ter­ne iføl­ge Hor­sens Fol­ke­blad.

Sid­ste år be­slut­te­de Hø­jeste­ret, at straff en for bom­be­trus­ler ge­ne­relt bør sæt­tes op.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.