’ Det vær­ste var, når politiet kom’

BT - - KULTUR -

VER­DENS­STJER­NE ha­ven i pau­sen og spil­le­de fod­bold. El­ler når de spil­le­de kort sam­men.

Det vær­ste var, når fa­mi­li­en fi k be­søg af politiet.

» Af og til lod min mor sig ri­ve med og køb­te ga­ver til mi­ne to sø­stre og mig, som hun desvær­re ik­ke hav­de råd til. Jeg husker sta­dig den dag, hvor jeg var nødt til at le­ve­re min mi­ni hi- fi til­ba­ge... jeg hav­de mest af alt ondt af min mor. Jeg vid­ste, hvor yd­my­gen­de det var for hende. Hun hav­de et job, men det var svært at få det til at hæn­ge sam­men for hende, « si­ger CosterWal­dau, der un­der­stre­ger, at han er stolt af sin barn­dom. Han har al­drig tviv­let på si­ne for­æl­dres kær­lig­hed - uan­set at hans barn­dom var hård. Li­vets skyg­ge­si­der » Jeg tror ik­ke, at det er ska­de­ligt at mø­de li­vets mør­ke si­der. Når børn bli­ver mob­bet i sko­len, for ek­sem­pel. Det er for­fær­de­ligt. Men hvis du har for­æl­dre, der el­sker dig ube­tin­get, så for­står du, at du er god nok. Uan­set hvad an­dre si­ger, « si­ger Co­ster- Wal­dau.

Han for­sø­ger at gi­ve si­ne eg­ne børn en lig­ne­de op­dra­gel­se.

Sjet­te sæ­son af ’ Ga­me of Thro­nes’ har pre­mi­e­re den 24. april. Pi­lou As­bæk har en min­dre rol­le i den nye sæ­son.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.