Kø­ber bil i blin­de

BT - - BILER -

NY BIL hand­le­re. Tid­li­ge­re be­søg­te bil­kø­ber­ne i gen­nem­snit seks bil­for­hand­le­re, men i dag er tal­let fal­det til 1,5 be­søg i gen­nem­snit.

» Der er de se­ne­re år sket en æn­dring i den må­de, dan­sker­ne kø­ber især brugt bil på, hvor ik­ke mindst smartp­ho­nes bru­ges til den ind­le­den­de re­search. Det be­ty­der og­så, at når man­ge en­de­lig kø­rer for­bi en bil­for­hand­ler, har de stort set al­le­re­de truf­fet de­res valg, og en del kø­ber end­da bi­len uden først at prø­ve­kø­re den. Det er en dår­lig idé, « si­ger brugt­bil­s­eks­pert hos FDM Kar­sten M. Lem­che.

I dag fin­des der man­ge si­der på net­tet, som kan hjæl­pe bil­kø­bet i den rig­ti­ge ret­ning, men på sam­me må­de, som man ik­ke bør kø­be en seng, før man har lig­get i den, skal man og­så ud bag rat­tet for at prø­ve nog­le for­skel­li­ge bi­ler. Prøv fle­re bi­ler » For man­ge er bi­len en af de stør­ste in­ve­ste­rin­ger, de fo­re­ta­ger. Der­for skal den bil, de væl­ger, og­så helst væ­re en, de sy­nes om, og som op­fyl­der de­res be­hov nu – og ger­ne og­så det næ­ste par år. Så selv­om en del af bil­købs­pro­ces­sen kan kla­res on­li­ne, op­for­drer vi al­tid folk til at prø­ve­kø­re fle­re bi­ler. Det er vo­res er­fa­ring, at folk, ef­ter at ha­ve prø­vet for­skel­li­ge bi­ler, of­te en­der med at kø­be en an­den end den, de først hav­de i tan­ker­ne, « si­ger Kar­sten M. Lem­che.

Sam­men­lig­nings­plat­for­men mi­ko­no­mi. dk har sam­let en mas­se go­de råd om bil­kø­bet, for det at kø­be brugt bil kan næ­sten væ­re en kun­start. Først og frem­mest skal du ha­ve styr på re­gi­stre­ring­s­at­test og ser­vi­ce­hæf­te.

Så skal du tjek­ke bi­len for re­st­gæld og tid­li­ge­re syns­rap­por­ter – her kan du nog­le gan­ge op­da­ge km- snyd, hvis km- tal­let plud­se­lig er la­ve­re i de ny­e­re syns­rap­por­ter. Si­der som ting­lys­nin­gen. dk og num­mer­pla­de. net kan hjæl­pe, og her kan du og­så fin­de en ska­be­lon til en slut­sed­del.

Og husk så at ta­ge en lang prø­ve­tur i fle­re for­skel­li­ge bi­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.