Mer­ce­des’ skyts

BT - - BILER -

hvor Mer­ce­des har ma­let stri­ber som på en al­min­de­lig lan­de­vej. Her il­lu­stre­rer vo­res Mer­ce­des- re­præ­sen­tant, sam­men med en kol­le­ga i en mod­kø­ren­de bil, hvor­dan Acti­ve La­ne Ke­epi­ng Assist hjæl­per med at hol­de dig i ret­te vej­ba­ne.

I den kon­kre­te og let­te­re skræm­men­de si­tu­a­tion, la­der chauf­før­en nem­lig E- klas­sen gli­de over i den mod­sat­te vej­ba­ne, hvor den an­den bil er på vej med over 60 km/ t. Tak­ket væ­re bå­de ste­reo­ka­me­ra og ra­dar, er E- Klas­sen helt klar over, hvad der er ved at ske, og med et let brem­se­tryk på ven­stre for- og bag­hjul, ret­ter E- Klas­sen selv ind, in­den vi stø­der sam­men, og al­le jour­na­li­ster kan ån­de let­tet op ef­ter den næ­sten umær­ke­li­ge ind­gri­ben fra den ty­ske skyt­sen­gel.

Mest im­po­ne­ren­de er næ­sten, at al­le dis­se funk­tio­ner er sam­let i to fø­re­ras­si­stent­pak­ker, som kan til­kø­bes for un­der 40.000 kr., for­ud­sat at du kø­ber ud­styr­s­pak­ke og al­le­re­de har valgt au­to­mat­gear. Det er en ret skarp pris, når man tæn­ker på det avan­ce­re­de ud­styr.

Sam­let set kun­ne man få det ind­tryk, at det er nær­mest umu­ligt at kø­re galt i den nye E- Klas­se, men skul­le uhel­det væ­ret ude, så har Mer­ce­des selv­føl­ge­lig og­så tænkt på det. De ty­ske in­ge­ni­ø­rer har nem­lig ud­vik­let nye for­sæ­der med et op­pu­ste­ligt kam­mer, der skub­ber per­so­nen ind mod mid­ten af bi­len, hvis en på­kør­sel fra si­den skul­le væ­re fo­re­stå­en­de.

Til bag­sæ­der­ne har man ud­vik­let nye sik­ker­heds­se­ler, som pu­stes op med gas i til­fæl­de af en ulyk­ke. Det gør nem­lig se­len tre gan­ge bre­de­re, og det for­de­ler kræf­ter­ne fra sam­men­stø­det over en stør­re del af over­krop­pen. Di­gi­tal pri­vat­chauf­før Mer­ce­des har ik­ke kun ar­bej­det på at for­bed­re sik­ker­he­den i den nye E- Klas­se. Kom­for­ten har og­så få­et et nøk op, og Mer­ce­des er ik­ke man­ge skridt fra at ha­ve in­stal­le­ret en di­gi­tal pri­vat­chauf­før. Kø­rer du på mo­tor­vej­en og skal over­ha­le fra en af de in­der­ste ba­ner, skal du ba­re hol­de blinkly­set in­de i me­re end to se­kun­der, så skif­ter bi­len selv vogn­ba­ne – ele­gant og uden sto­re ryk.

Den avan­ce­re­de fart­pi­lot kan til­med læ­se fart­skil­te­ne og sæn­ke el­ler øge far­ten, alt ef­ter den til-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.