Det hur­ti­ge op­gør

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

GE HA­REI­DE HAR stor respekt for Morten Ol­sen og hans 15 år i spid­sen for det dan­ske lands­hold. Lad os for en sik­ker­heds skyld be­gyn­de med at un­der­stre­ge net­op dét aspekt.

For det ly­ser ud af øj­ne­ne på den imø­de­kom­men­de nord­mand, hver ene­ste gang for­ti­den el­ler for­gæn­ge­ren næv­nes på den­ne hans før­ste lands­holds­sam­ling. Dét sker i øv­rigt oft e, skul­le jeg hil­se og si­ge.

Men – og det men er ik­ke ube­ty­de­ligt – det tog ik­ke lang tid for Ha­rei­de at for­ka­ste Ol­sens sy­stem og de ’ au­to­ma­tis­mer’, den nu tid­li­ge­re land­stræ­ner gen­nem en år­ræk­ke har in­d­ar­bej­det i de bed­ste dan­ske fod­bold­spil­le­re.

Be­dømt på Ha­rei­des ud­ta­lel­ser er det 3- 5- 2- sy­stem, de rød- hvi­de prak­ti­se­re­de i tors­da­gens sejr over Island, en fast be­stand­del af frem­ti­den for det dan­ske lands­hold. I hvert fald på nord­man­dens vagt, der ind­til vi­de­re lø­ber de kom­men­de to år. HA­REI­DE HAR AF­SLØ­RET et an­det syn på det dan­ske lands­hold og de spil­le­re, han over en bred kam har over­ta­get di­rek­te fra Morten Ol­sen. Han har set Ol­sens ved­hol­den­de 4- 3- 3- sy­stem eft er i søm­me­ne. Men i ste­det for at be­gyn­de med at sy lap­per på, har han på op­sigtsvæk­ken­de vis smidt sy­ste­met ud al­le­re­de fra dag ét. Det over­ra­sker mig ik­ke, at Ha­rei­de prø­ver nye sy­ste­mer, men det kom­mer bag på mig, at han al­le­re­de nu mel­der ud, at det dan­ske lands­hold har skift et sy­stem.

Oven på en sejr og en ny­fun­den op­ti­mis­me om­kring det dan­ske lands­hold kan alt me­get nemt en­de i en om­gang ’ ind med det nye – ud med det gam­le’. Så­dan skal det ik­ke væ­re. En lil­le suc­ces­fuld uge er for kort tid at vur­de­re Ha­rei­des aft ryk på nu­an­ce­ret vis, li­ge­som det ik­ke er fair at vur­de­re Ol­sen på det fa­ta­le eft er­år, der før­te til hans af­gang.

Det er dog værd at no­te­re sig, hvor re­la­tivt få vir­ke­mid­ler Ha- rei­de har skul­let bru­ge for at få lands­hol­det til at se me­re le­ven­de og in­ter­es­sant ud end læn­ge set. HA­REI­DE HAR SET, at det dan­ske lands­hold li­ge nu ik­ke har en spil­ler, der pas­ser som hånd i hand­ske ind i den po­si­tion, der kal­des ’ 6’ eren’: rol­len som den ba­ge­ste midt­ba­ne­spil­ler. Han har der­for fj er­net den rol­le og har i sam­me mo­ment gjort plads til dansk fod­bolds stør­ste ta­lent, An­dreas Chri­sten­sen.

Som en art off en­siv mid­ter­for­sva­rer, fal­der han ned mel­lem Si­mon Kjær og Da­ni­el Ag­ger, når mod­stan­de­ren har bol­den, og bli­ver mod­sat en fj er­de cen­tral midt­ba­ne­spil­ler, når den er på dan­ske fød­der. Det er godt set – og ik­ke mindst dej­lig lo­gisk. Især med tan­ke på, at det er i mid­ter­for­sva­ret, Ha­rei­de væl­ter i ta­lent, som me­get stør­re na­tio­ner vil mis­un­de ham. Er ’ AC’, Ag­ger el­ler Kjær ude, kan Jan­nik Vester­gaard, Erik Svi­at­chen­ko, Jo­res Oko­re og i frem­ti­den An­dreas Bjel­land uden sto­re pro­ble­mer træ­de ind fra det skyg­ge­hold, som Ha­rei­de har haft par­ke­ret i ga­ra­gen med mo­to­ren tændt. HA­REI­DE ER OG­SÅ kom­met til den er­ken­del­se, at det dan­ske lands­hold får mest ud af to an­gri­be­re – frem for den en­som­me ulv, Ni­ck­las Bendt­ner har op­t­rå­dt som de se­ne­ste man­ge år. Da Bendt­ner var i si­ne vel­magts­da­ge, kun­ne han ud­fyl­de rol­len som ene­an­gri­ber. Det kun­ne han ik­ke sid­ste år, og det er me­re end tvivl­s­omt, om Ha­rei­des nye an­grebs­duo, Yus­suf Poul­sen og Ni­co­lai Jør­gen­sen, hver for sig vil­le væ­re i stand at hol­de et mid­ter­for­svar stan­gen. Jeg har min tvivl.

Der­for gi­ver Ha­rei­des valg af to an­gri­be­re vir­ke­lig god me­ning, præ­cis som det gør det, når han sat­ser på wing­ba­ck­er og to ag­gres­si­ve ’ 8’ ere’ – boks til boks­midt­ba­ne­spil­le­re – når han har så hur­ti­ge folk på kan­ter­ne som Riza Dur­mi­si og Hen­rik Dals­gaard, og så på­gå­en­de og in­tel­li­gen­te spil­le­re som Thomas Dela­ney og Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg. DET ER IN­GEN hem­me­lig­hed, at Åge Ha­rei­de med sit lyn­s­y­stem­skift e har for­må­et at få de bed­ste spil­le­re på ba­nen sam­ti­dig. Men at han og­så – ved før­ste øje­kast – har for­må­et at eli­mi­ne­re de stør­ste svag­he­der, er ik­ke en selv­føl­ge­lig­hed.

Dét kal­der på an­er­ken­del­se. Det sam­me gør det mod, den nye land­stræ­ner har ud­vist i for­hold til så hur­tigt at gå si­ne eg­ne ve­je i et op­gør med 15 års sy­stem­stæ­dig­hed un­der Morten Ol­sen.

SØ­REN HANG­HØJ KRI­STEN­SEN, BTs FOD­BOLD­KOM­MEN­TA­TOR

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.