Ar­ven eft er

BT - - JOHAN CRUYFF ( 1947- 2016) - CRUYFF- STAMTRÆET

En on­dar­tet kræft syg­dom tog li­vet af det ene­stå­en­de sto­re, hol­land­ske fod­bold­men­ne­ske Jo­han Cruyff i en al­der af ba­re 68 år. Si­den har dis­kus­sio­nen om Jo­han Cruyff s plads i hie­rar­ki­et over de stør­ste no­gen­sin­de kørt i di­ver­se me­di­er. No­get en­de­gyl­digt re­sul­tat er umu­ligt at fi nde frem til, me­ner Pe­ter Pi­il, fod­bold­kom­men­ta­tor på Di­scove­ry Networ­ks, der dog ger­ne vil gå med på spø­gen.

» Det er helt sub­jek­tivt, for man er jo far­vet af sin tid. Jeg var en dreng, da Cruyff spil­le­de, og den­gang var man en­ten til Franz Beck­en­bau­er el­ler Cruyff . Jeg var til Beck­en­bau­er, og det hol­der jeg fast i. Jeg ran­ge­rer ham hø­je­re end Jo­han Cruyff . Pelé er og­så fra min tid, og han var bed­re end Cruyff og Beck­en­bau­er – og Ma­ra­do­na lig­ger og­så over de to, men eft er Pelé. Mes­si og Ro­nal­do er en mo­der­ne dis­kus­sion, som jeg er for gam­mel til at ta­ge del i. De kan nog­le ting hver for sig, men i mit fod­bol­dro­man­ti­ske hjer­te kom­mer de ik­ke i nær­he­den af de fi re, som jeg her har nævnt. «

Ni­els Christian Fre­de­rik­sen, fod­bold­kom­men­ta­tor for TV3 Sport, er enig i, at Cruyff hø­rer til blandt de al­ler­stør­ste:

» Cruyff er helt op­pe i top fem. Hans be­tyd­ning kan ik­ke un­der­vur­de­res. Man kan kig­ge på, hvem folk la­der sig in­spi­re­re af, og Cruyff er en af dem, der al­tid bli­ver nævnt i før­ste ån­de­d­rag. For mig er Ma­ra­do­na den stør­ste, og så vil jeg nok si­ge Pelé, di Ste­fa­no, Mes­si og så Cruyff . Det er de fem gi­gan­ter. Jeg dis­ku­te­re­de det med Elkjær, og han hav­de Cruyff som et­ter, så han er helt op­pe at rin­ge. « Dan­ne­de sko­le som træ­ner An­der­le­des hånd­gri­be­lig er det aft ryk, hol­læn­de­ren sat­te på spil­let som træ­ner, for det kan afl æses di­rek­te på al­ver­dens træ­ner­bæn­ke i Eu­ro­pa. For stjer­nen fra 1970er­ne var og­så en af spor­tens mest ind­fl ydel­ses­ri­ge og sko­le­dan­nen­de træ­ne­re, og hans tan­ke­gods le­ver Pe­ter Pi­il: » Mi­cha­el Laud­rup, Pep Gu­ar­di­o­la og Ro­nald Ko­e­man er de mest mar­kan­te. Det er me­get sjovt, at der er kom­met så man­ge træ­ne­re ud af det her ’ Dream Team’. Der må ha­ve væ­ret et el­ler an­det over Cruyff , som har væ­ret så in­spi­re­ren­de for dem, at de har få­et ly­sten til selv at gå vi­de­re med det. De vil ger­ne spil­le fod­bold, de vil ger­ne la­ve no­get pres, de vil ger­ne ha­ve bol­den langs jor­den – det er me­get Jo­han Cruyff - in­spi­re­ret. « Ni­els Christian Fre­de­rik­sen: » Gu­ar­di­o­la er selv­føl­ge­lig den mest frem­træ­den­de elev af Cruyff . Her går der en di­rek­te linje. Lu­is En­rique, Mi­cha­el Laud­rup og så al­le de her gut­ter fra Ajax, Frank de Bo­er først og frem­mest. Der er no­get at væ­re stolt af. « Pe­ter Pi­il: » Det går i kæ­der - vi­de­re til Pep Gu­ar­di­o­la, som be­gyn­der sit vir­ke, og så la­der Kas­per Hjul­mand sig in­spi­re­re af det i Dan­mark. Og så har vi li­ge plud­se­lig no­get Jo­han Cruyff i Dan­mark. « Ni­els Christian Fre­de­rik­sen: » Morten Ol­sen er jo og­så en di­rek­te eft er­kom­mer. Han er en kryds­ning mel­lem Cruyff og To­mislav Ivic, som og­så var træ­ner i Ajax og An­der­le­cht. Det var og­så en stor træ­ner, og al­le Mor­tens øvel­ser var adop­te­ret fra Ivic, men fi lo­so­fi en var Cruyff s. Morten Ol­sen var jæv­nal­dren­de med Cruyff , så de var næ­sten en slags adop­te­re­de tvil­lin­ge­brød­re. Og fra Morten går der en snor ned til folk som Keld Bor­ding­gaard og Kas­per Hjul­mand, så jo, ’ Den rø­de tråd’ er in­spi­re­ret af Cruyff . « Det er bed­re at gå ned med din egen vi­sion end en an­dens Ri­nus Mi­chels, og dan­ske fod­bold­fe­in­s­ch­meck­e­re som Morten Ol­sen og Kas­per Hjul­mand.

Ni­els Christian Fre­de­rik­sen Pe­ter Pi­il for­tæl­ler her om den fod­bol­darv, som Cruyff , der blev kre­me­ret i går i Barcelona, har eft er­ladt sig. At spil­le fod­bold er me­get sim­pelt. Men at spil­le sim­pel fod­bold er no­get af det svæ­re­ste, der fi ndes

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.