Cruyff

BT - - JOHAN CRUYFF ( 1947- 2016) - BE­UN­DRER

Pe­ter Pi­il: » Jeg var i Barcelona og gik på uni­ver­si­te­tet i for­å­ret ’ 92, og der var jeg me­get tit ude at se Bar­ce­lo­nas træ­ning. Cruyff spil­le­de selv med, og det var med bold he­le ti­den. Øvel­ser i at fi nde åb­nin­ger og frirum, i at fi nde den over­sky­den­de mand på små om­rå­der. Der har væ­ret no­get me­get in­spi­re­ren­de i hans træ­ning, som han kun­ne over­fø­re til ba­nen, og det har så smit­tet af på man­ge af hans spil­le­re. « Ni­els Christian Fre­de­rik­sen: » Hvis man skul­le på det her ’ Dream Team’, som det var den­gang, så skul­le man ha­ve et fan­ta­stisk vin­de­rin­stinkt, el­lers nå­e­de man in­gen ste­der. Selv Mi­cha­el Laud­rup er jo vir­ke­lig en vin­der, et kæm­pe vin­de­rin­stinkt, el­lers kun­ne det slet ik­ke la­de sig gø­re. « Vælg den bed­ste spil­ler til hver po­si­tion, og så en­der du ik­ke med at ha­ve det bed­ste hold, men 11 ene­re Pe­ter Pi­il: » Spil­ler­nes for­hold til ham var respekt­fuldt, han var ’ Mi­ster’. Han hav­de jo en vis ar­ro­gan­ce over sig, og han hav­de en enorm sta­tus i Barcelona. I eft er­å­ret 1974 kom han til klub­ben, der ik­ke har vun­det mester­ska­bet si­den 1960, og så vandt klub­ben helt miraku­løst mester­ska­bet i hans før­ste sæ­son. Hans sta­tus i klub­ben var me­get op­hø­jet. Men spil­ler­ne gri­ne­de og­så lidt af ham en gang imel­lem. Han vid­ste jo alt, Jo­han Cruyff . Han kend­te al­le spil­le­re. Spil­ler­ne la­ve­de en­gang en pra­cti­cal jo­ke med ham. De op­fandt en spil­ler, et navn, som de gik og tal­te om, og Cruyff hør­te det lidt ud af det ene øre, og så spurg­te han: ’ Hvem ta­ler I om?’. Så sva­re­de de ’ Gon­za­les i en el­ler an­den klub’. ’ Nå ja, ham ken­der jeg godt, han er et stort ta­lent.’ Og så lå de jo fl ade af grin. Men jeg kan ik­ke hu­ske, om de gjorde det op i hans ho­ved, el­ler om det var bag hans ryg. « Lad væ­re med at lø­be så me­get. Fod­bold er et spil, som man spil­ler med hjer­nen Den tid­li­ge­re dan­ske land­stræ­ner Morten Ol­sen er en stor be­un­drer af den fod­bold, som Jo­han Cruyff har stå­et i spid­sen for – bå­de som spil­ler og som træ­ner. Cruyff var eks­po­nent for ’ at tæn­ke fod­bold’ sna­re­re end ba­re at lø­be og kæm­pe, me­ner den tid­li­ge­re dan­ske land­stræ­ner:

» Cruyff er jo en af de helt sto­re, og han kun­ne det he­le. Han var stra­teg, kun­ne spil­le helt ne­de bag­ved som li­be­ro, kun­ne spil­le på midt­ba­nen og væ­re in­di­vi­du­a­list helt frem­me. Det, som han har ta­get med og præ­get de bed­ste hold med in­den for de se­ne­ste 15 år, er, at det hand­ler om bol­den. « En tek­nisk sport Og Jo­han Cruyff s ind­fl ydel­se er vid­træk­ken­de, fast­slår Ol­sen:

» Tak­tisk og tek­nisk har han haft stor ind­fl ydel­se. I Skan­di­navi­en og i Tys­kland hand­le­de det tid­li­ge­re me­re om, at fod­bold var en tek­nisk sport og en lø­be­sport, men for Jo­han Cruyff og hans ge­ne­ra­tion hand­le­de det me­re om, at fod­bold og­så skal spil­les med den ind­ven­di­ge si­de af ho­ve­d­et. Det var ik­ke nok med ener­gi og vild­skab. Det er lang tak­tisk hi­sto­rie, og den star­te­de med to­tal­fod­bold i 1970er­ne, og er så ble­vet ud­vik­let he­nad vej­en. Han var den, der in­spi­re­re­de – bå­de Barcelona den­gang, det hold Mi­cha­el ( Laud­rup, red.) spil­le­de på, og Barcelona i dag, « for­kla­rer Ol­sen og ud­dy­ber:

» Vi i Skan­di­navi­en har i man­ge år tænkt på, hvor vi står, når mod­stan­de­ren får bol­den, men mo­der­ne fod­bold hand­ler, så san­de­lig li­ge så me­get om, hvor­dan står vi, når vi selv har bol­den. Men der var Cruyff bå­de som spil­ler og som træ­ner langt for­an, og det var og­så der­for Hol­land var bed­re så man­ge an­dre lan­de: De var go­de til at tæn­ke fod­bold. Og han var en pionér. «

Ol­sen er to år yn­gre end Cruyff og hav­de og­så ’ for­nø­jel­sen’ af at spil­le mod hol­læn­de­ren:

» Jeg hav­de den for­nø­jel­se, den­gang jeg var i lil­le Cerc­le Brug­ge at spil­le mod Barcelona i Cruyff s før­ste kamp, og da tab­te vi 0- 6. Vi var spar­rings­part­ne­re, og Cruyff skul­le se godt ud. Det kom han og­så til at gø­re, skal jeg love for. Der fi k jeg på nær­me­ste hold lov at se, hvil­ken fan­ta­stisk fod­bold­spil­ler han var. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.