Rol­lemo­del­len Mi­chel­le

BT - - INDHOLD -

Jeg har sagt det før på den­ne plads. Jeg kom­mer sik­kert til at si­ge det igen – Mi­chel­le Hvi­id er en in­spira­tion og et ek­sem­pel til ef­ter­føl­gel­se. For 15 må­ne­der si­den fik hun fjer­net en go­dar­tet tu­mor i hjer­nen. Ope­ra­tio­nen, der som så­dan var ufar­lig, for­løb ef­ter pla­nen. Men ef­ter­føl­gen­de fik hun en væ­ske­an­sam­ling, der ska­de­de hen­des hjer­ne. Der­for har hun det se­ne­ste halvan­det år kæm­pet med at læ­re al­ting igen. At krav­le, gå, ta­le, spi­se – og kys­se. Hvor an­dre må­ske kun­ne fri­stes til at gi­ve op og si­ge: ’ Nu bli­ver det ik­ke bed­re’, har hun kæm­pet for at kom­me 100 pct. til­ba­ge i form. Ind­til hun i den­ne må­ned blev sendt på end­nu et genop­træ­nings­for­løb. For før­ste gang blev hun i tvivl. For kan man ig­no­re­re, at man har en hjer­neska­de? El­ler nar­rer man ba­re sig selv ved at bli­ve ved med at jag­te, dét der var? I fle­re da­ge græd hun og run­de­de end­da tan­ken om at sø­ge in­va­li­de­pen­sion. Nu for­tæl­ler hun ær­ligt om det he­le. Bå­de op- og ned­t­u­ren. For det er dét, hun gør – stil­ler sig til rå­dig­hed – som rol­lemo­del og in­spira­tion. For­tæl­ler om si­ne op­le­vel­ser, så vi an­dre kan læ­re at kæm­pe, og­så når det er hårdt. For det var selv­føl­ge­lig dét, hun end­te med at gø­re. Be­slut­te sig for at kæm­pe vi­de­re. Læs den stær­ke hi­sto­rie om en ek­stra­or­di­nær kvin­de i den­ne uges ma­ga­sin. God for­nø­jel­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.