Mit bed­ste sund­heds­råd

Gå i æl­dre­klub

BT - - KORT NYT - Di­a­na Mam­men

er: Spis broc­co­li. Jeg har en en god, sund for­nem­mel­se i krop­pen, når jeg spi­ser det. Slår man det op, bli­ver man be­kræf­tet i al­le de go­de ting, broc­co­li kan. Der­u­d­over sy­nes jeg ba­re, at det sma­ger me­ga­godt

Sku­e­spil­ler Jo­han­nes Ny­mark til Ber­ling­s­ke De unge gør det. Bør­ne­ne gør det. Men vi bør og­så gø­re det, når vi bli­ver æl­dre. Det hand­ler om at gå i klub. Er du ved at nå pen­sions­al­de­ren, og ved du ik­ke helt, hvad du skal få ti­den til at gå med, når ar­bej­det ik­ke læn­ge­re ta­ger din tid? Så bliv med­lem af en klub. Hvad end det er en ten­nis­klub, brid­ge­klub, ban­ko- el­ler bog­klub, så vi­ser en un­der­sø­gel­se, fo­re­ta­get af Uni­ver­si­ty of Qu­e­ensland, at jo fle­re klub­ber, du er med­lem af, des bed­re er det for dit vel­be­fin­den­de. Det skri­ver The Ti­mes. Et fast med­lem­skab af for­skel­li­ge klub­ber sik­rer dig et læn­ge­re og gla­de­re liv, in­di­ke­rer un­der­sø­gel­sen, der og­så på­vi­ser en sam­men­hæng mel­lem le­ve­tid og an­tal­let af klub­med­lem­ska­ber. Jo fle­re klub­ber, du som pen­sio­nist er en del af, des la­ve­re er din ri­si­ko for at dø tid­ligt, lover alt­så un­der­sø­gel­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.