C

BT - - INTERVIEW - Si­ne Bach Jakob­sen

si­ja@ bt. dk Foto Nils Meilvang yk­lens hjul kæm­per sig lang­somt gen­nem san­det, mens fy­si­o­te­ra­pe­u­ten hund­ser med hen­des hjer­ne: ’ kig bag­ud’, ’ fo­kus på sty­ret’, ’ hvor man­ge bæn­ke er der til høj­re?’.

Ud­sig­ten til skov og fjord fejl­er ab­so­lut in­tet ved genop­træ­nings­cen­tret Vej­lefjord Re­ha­bi­li­te­ring lidt uden­for Vej­le. Men det gør 44- åri­ge Mi­chel­le Hvi­ids hjer­ne. 15 må­ne­der ef­ter sin hjer­ne­ope­ra­tion tro­e­de hun egent­lig, at hun var på den an­den si­de af genop­træ­nings­kam­pen, men så blev hun er­klæ­ret ’ syg nok’ til op­hold på Vej­lefjord Re­ha­bi­li­te­ring. Det sat­te gang i en in­dre krig. For skul­le hun bli­ve ved med at kæm­pe? El­ler skul­le hun slut­te fred med sin hjer­neska­de og de ar og mén, den har gi­vet hende?

Mi­chel­le Hvi­id kan kun kæm­pe. Der­for for­sø­ger hun nu at hol­de ba­lan­cen i sad­len. Når hun kig­ger bag­ud, går det galt. Så føl­ger sty­ret med, og cyk­len væl­ter. Men hun gi­ver ik­ke op.

» Hjer­nen er pla­stisk. Jeg tvin­ger den til at fin­de en an­den vej ved at næg­te at ac­cep­te­re det, « si­ger Mi­chel­le Hvi­id, der ef­ter en hjer­neska­de skal læ­re at cyk­le. Igen.

Hun har og­så skul­let læ­re at gå, krav­le, spi­se, ta­le, skri­ve, kys­se og så vi­de­re. Nu er hun nå­et til cyk­len, for ude i hen­des op­gang står en lil­la da­me­cy­kel ved si­den af en ly­se­rød pi­ge­cy­kel og ven­ter utå­l­mo­digt. Kun én en­kelt gang har den ly­se­rø­de pi­ge­cy­kel tril­let rundt i den rum­me­li­ge newy­or­ker- lej­lig­hed i kø­ben­hav­ner- by­de­len Nord­vest.

» Vi fik cyk­ler­ne li­ge før, jeg blev syg, så de har al­drig væ­ret ude at kø­re. Og min dat­ter Ka­mil­le vil sim­pelt­hen så ger­ne ud at cyk­le. «

Hun kun­ne egent­lig ba­re ha­ve smæk­ket bag­de­len i sad­len på en tre­hju­let cy­kel. Men Mi­chel­le Hvi­id op­gi­ver ik­ke de to hjul uden kamp.

» Jeg sti­ler mod det hø­je­ste mål. Nog­le gan­ge må man så gå en tak ned, an­dre gan­ge lyk­kes det at kø­re på hø­je­ste klin­ge. «

Dét har al­tid væ­ret Mi­chel­le Hvi­ids indstil­ling til li­vets ud­for­drin­ger. Det var den styr­ke, der fik hen­des kar­ri­e­re til at rul­le – først som iværk­sæt­ter og si­den som klum­meskri­bent på BT, tv- vært, ra­diovært, fored­rags­hol­der og for­fat­ter. Men det er og­så den styr­ke, hun har ta­get med sig i det in­ten­se genop­træ­nings­for­løb, hun har væ­ret igen­nem si­den hen­des ver­den i de­cem­ber 2014 slog en tu­mor­kol­bøt­te.

Åbent kra­nie

På det tids­punkt var hun kæ­re­ste med en læ­ge, der un­dre­de sig over, at hen­des høj­re øje ik­ke fulg­te det ven­stre. Det vi­ste sig, at der sad en go­dar­tet – men tem­me­lig stor – tu­mor på høj­re hø­re­ner­ve. Læ­ger­ne vil­le åb­ne kra­ni­et, hun vid­ste at det vil­le ko­ste hende hø­rel­sen på høj­re øre, men el­lers var ope­ra­tio­nen ukom­pli­ce­ret. Mi­chel­le Hvi­id, der på det tids­punkt ik­ke kend­te til an­dre, der var ble­vet ope­re­ret i hjer­nen, blev al­li­ge­vel død­sens angst.

» Man bli­ver ban­ge, når man skal ha­ve åb­net sit kra­ni­um. Jeg var vir­ke­lig ban­ge for at mi­ste mi­ne børn, og­så selv­om det var us­and­syn­ligt, at jeg ik­ke skul­le over­le­ve ope­ra­tio­nen, « si­ger hun.

Mi­chel­le Hvi­id over­le­ve­de, men ef­ter ope­ra­tio­nen vok­se­de et ødem sig stør­re end sel­ve tu­moren. Væ­sken fra øde­met pres­se­de så me­get på ner­ver­ne, at man­ge af dem blev re­vet over. Hun blev lam i høj­re si­de, høj­re øje kun­ne ik­ke luk­kes, og hun mi­ste­de sin kog­ni­ti­ve sans. Hun kun­ne pe­ge på en kop, når hun var tørstig, men kun­ne ik­ke for­tæl­le, om hun øn­ske­de vand, ju­i­ce el­ler te.

» Det he­le var in­de i mit ho­ved, men jeg kun­ne ik­ke få det ud, « si­ger hun.

Den of­fent­li­ge genop­træ­ning lod ven­te på sig, så hun be­tal­te selv for at ven­de til­ba­ge i li­vet. Ef­ter tre ugers op­hold på Vej­lefjord Re­ha­bi­li­te­ring, ad­skil­li­ge aku­punk­tur­be­hand­lin­ger og be­søg af en fy­si­o­te­ra­pe­ut tre gan­ge

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.