Slank med de rig­ti­ge mi­ne­ra­ler

BT - - SLANK -

Tror du, at du kan slan­ke dig ef­fek­tivt ved kun at spi­se min­dre? Så kan du nemt bli­ve skuff et, for det hand­ler ik­ke al­tid om at spi­se min­dre, men og­så om at spi­se sundt og næ­rings­rigt. Er du på kur, der kun til­la­der ca. halv­de­len af de kal­o­ri­er du bør få, f. eks. bør en kvin­de ind­ta­ge ca. 2000 kcal i døg­net og en mand ca. 2500 kcal, så er der stor ri­si­ko for, at de kal­o­ri­er du ind­ta­ger, er nog­le, der mæt­ter godt, men må­ske ik­ke er så sun­de. Det er helt na­tur­ligt, hvis vi skal ‘ und­væ­re mad’. For mad har ik­ke kun en fy­si­o­lo­gisk be­tyd­ning men og­så en psy­ko­lo­gisk be­tyd­ning.

Jeg har selv væ­ret på slan­ke­ku­re, der gav et vægt­tab på den kor­te ba­ne, men på den lan­ge, blev jeg træt af ma­den, el­ler af at tæl­le de få kal­o­ri­er, som jeg måt­te få. Som kost­vej­le­der ser jeg, at mi­ne kli­en­ter slan­ker sig bedst, ved at spi­se min­dre men og­så sun­de­re.

Mi­ne­ra­ler på kur

Når du er på kur, bør du sær­ligt spi­se grønt­sa­ger, der er la­ve på kal­o­ri­er, men sam­ti­dig næ­rings­hol­di­ge. Grønt­sa­ger in­de­hol­der man­ge mi­ne­ra­ler. Ved at spi­se øko­lo­gisk, får man fl est næ­rings­stoff er, for­di sprøj­te­gift e øde­læg­ger mi­ne­ra­ler­ne i vo­res jord. Mi­ne­ra­ler hjæl­per vi­ta­mi­ner­ne ( så f. eks. stof­skift e, ener­giom­sæt­ning og fedt­for­bræn­ding vir­ker) og er en slags byg­ge­sten i krop­pen til f. eks. knog­ler og tæn­der. Men de kan og­så ha­ve an­dre funk­tio­ner, som f. eks. jern, der re­gu­le­rer ner­ve­sy­ste­met el­ler krop­pens væ­ske- og salt­ba­lan­ce.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.