Hold hund – for din sund­heds skyld

BT - - TEMA - Dort­he Brø­ker Kri­sten­sen

Man si­ger, at hund­en er men­ne­skets bed­ste ven. Der er no­get om snak­ken. Tænk på, hvor­dan vi kram­mer hund­en en ek­stra gang, når vi er ke­de af det. El­ler hvor­dan vi får ak­ti­ve­ret lat­ter­mus­k­ler­ne, når en ul­den hvalp tum­ler om­kring.

Vi kan sim­pelt­hen ik­ke la­de væ­re med at kig­ge, når vi er i nær­he­den af en hund. Net­op den ef­fek­ti­ve af­led­ning af vo­res op­mærk­som­hed bi­dra­ger til hund­ens af­stres­sen­de og be­ro­li­gen­de virk­ning på os. For vi kob­ler au­to­ma­tisk fra, når vi er sam­men med en hund. Det ved Ka­ren Thod­berg, der er se­ni­o­r­for­sker på In­sti­tut for Hus­dyr­vi­den­skab på Aar­hus Uni­ver­si­tet.

» Me­get ta­ler for, at det er en god idé at bru­ge tid sam­men med en hund. Når man ser på, hvor me­get ener­gi, tid og pen­ge vi bru­ger på dem, og hvor­dan vi og­så ta­ger de su­re op­ga­ver som at luf­te hund i regn­vejr, må der væ­re en grund til, at vi gi­der, « si­ger hun, der bl. a. for­sker i ef­fek­ter­ne af at an­ven­de dyr te­ra­pe­u­tisk. Sid­ste år stod Ka­ren Thod­berg i spid­sen for et forsk­nings­pro­jek­tet, der un­der­søg­te be­søgs­hund­es ef­fekt på hel­bred og livskva­li­tet hos æl­dre og de­men­te på ple­je­cen­tre.

Dæm­per stress

De­men­te kan væ­re svæ­re at nå ind til, men det var ty­de­ligt, at de li­ve­de op, når de fik be-

We­e­kend - 26.03.2016 søg af en hund, og Ka­ren Thod­berg er ik­ke i tvivl om, at be­søgs­hunde vir­ker.

Hund­en gi­ver en umid­del­bar re­spons, som gav­ner de de­men­te. Hund­en re­a­ge­rer på det, de æl­dre gør, den be­væ­ger sig, lo­g­rer med ha­len og kig­ger på dem – det har be­tyd­ning for samvæ­ret. Ik­ke nok med at de de­men­te tal­te til og rør­te ved hund­en, mens den var på be­søg. Og­så ef­ter­føl­gen­de blev de ved med at ta­le om den.

» En ræk­ke un­der­sø­gel­ser har kun­net må­le fy­si­o­lo­gi­ske æn­drin­ger i krop­pen, når man har fy­sisk kon­takt med en hund og f. eks. aer den. Blod­tryk­ket fal­der, det sam­me gør pul­sen, li­ge­som krop­pen dan­ner knap så man­ge stresshor­moner. Fak­tisk fal­der pul­sen me­re, end hvis du sid­der af­slap­pet og læ­ser i en bog, « si­ger Ka­ren Thod­berg.

Men det er ik­ke kun æl­dre, der kan styr­ke helbredet ved hjælp af en hund.

Og­så an­dre har en ræk­ke hel­breds­for­de­le ved at væ­re knyt­tet til en hund.

Fær­re blod­prop­per

» Hun­de­e­je­res over­le­vel­se er man­gedoblet ef­ter en blod­prop i hjer­tet, når man sam­men­lig­ner dem med til- sva­ren­de pa­tien­ter uden hund. Ri­si­ko­en for åref or k a l k n i ng og blod­prop øges af for­hø­jet blod­tryk, men for­di en hunds sel­skab sæn­ker vo­res puls og blod­tryk, mind­skes ri­si­ko­en for blod­prop­per, « si­ger Mi­le­na Pen­kowa, der er læ­ge, ph. d. og in­de­ha­ver af virk­som­he­den ’ Hjer­ne­eks­per­ten’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.