Te

BT - - TEMA -

Hun er for­fat­ter til bo­gen ’ Hund på re­cept’, der gen­nem­går en ræk­ke forsk­nings­re­sul­ta­ter, som al­le pe­ger på, at en hund kan væ­re en di­rek­te ge­vinst for dit hel­bred.

Vi­den­ska­be­li­ge stu­di­er har vist, hvor­dan den blot­te til­ste­de­væ­rel­se af en hund på­vir­ker os.

» Hund­en ak­ti­ve­rer en sær­lig grup­pe ner­ve­cel­ler i hjer­nen, som får os til at ud­skil­le triv­sels­frem­men­de sig­nal­stoff er og hor­moner som do­pa­min og en­dor­fi n. Stof­fer, som ska­ber vel­væ­re og livs­glæ­de, « si­ger Mi­le­na

Pen­kowa.

Iføl­ge Ka­ren Thod­berg af­slø­rer et svensk ph. d.- stu­die en stig­ning i stof­fet oxyto­cin, der væk­ker fø­lel­sen af ro og til­freds­hed, hos ti kvin­der, der delt­og i et for­søg, hvor de blev bedt om at kær­teg­ne de­res hund i et be­stemt tids­rum i for­bin­del­se med for­sø­get. Net­op oxyto­cin er vig­tigt, da hor­monet på­vir­ker hjer­nen til at ska­be po­si­ti­ve fø­lel­ser.

» Oxyto­cin er den mest po­ten­te stress- blok­ker, vi har. Oxyto­cin vir­ker i hjer­nens be­løn­nings­cen­ter, ved at ak­ti­ve­re sero­to­nin – ’ hjer­nens lyk­ke­stof’. Forsk­ning vi­ser, at blot 15 mi­nut­ter i en ven­lig hunds sel­skab er nok til at vi fri­gør me­re­af triv­sels- stoff er­ne do­pa­min, en­dor­fi n, oxyto­cin, pro­lak­tin og be­ta- fe­nylet­hy­la­min sam­ti­dig med at stresshor­mon og blod­tryk fal­der og sin­det be­ro­li­ges. Dét er der end­nu in­gen pil­le, der kan le­ve­re, « si­ger Mi­le­na Pen­kowa.

Iføl­ge Mi­le­na Pen­kowa er go­de so­ci­a­le re­la­tio­ner og til­knyt­ning til an­dre men­ne­sker af af­gø­ren­de be­tyd­ning for vo­res sund­hed og for vo­res ev­ne til at bli­ve ra­ske eft er syg­dom. Vi har brug for go­de, tæt­te ven­ner, vi kan reg­ne med. Men i en travl hver­dag kan det væ­re svært at nå at gi­ve den op­mærk­som­hed og det nær­vær, man egent­lig ger­ne vil­le.

» Det ri­si­ke­rer du ik­ke med en hund. Den gi­ver dig no­get, som næ­sten in­gen an­dre kan. Den gi­ver dig nem­lig ger­ne al sin tid, op­mærk­som­hed og hen­gi­ven­hed, Og den gør det

med glæ­de. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.