Vælg det rig­ti­ge kæ­le­dyr

Den ro­man­ti­ske drøm om et kæl­de­dyr til at ful­den­de fa­mi­liei­dyl­len kan en­de ulyk­ke­ligt. Det ko­ster bå­de pen­ge og mas­ser af tid at hol­de dyr

BT - - TEMA - Dort­he Brø­ker Kri­sten­sen

i et bur på væ­rel­set el­ler ude i ha­ven og bli­ver over­ladt til sig selv. Det dur ik­ke.

» Som vok­sen skal du væ­re klar over og klar til, at det er dig, der får et dyr. Og dy­ret skal væ­re, hvor I er, og hvor der er liv. Bu­ret kan f. eks. stå i køk­ke­nal­rum­met, « si­ger Chris­ta Gritt Dam He­de, der op­le­ver, at der kan væ­re en ten­dens til im­puls­køb, når det gæl­der kæ­le­dyr.

Man fal­der for en nut­tet kat­tekil­ling el­ler blød ka­ni­nun­ge, og ri­si­ko­en er, at kø­bet ik­ke er gen­nemtænkt. Det er vig­tigt at spør­ge sig selv, om man har tid og lyst til at luf­te en hund, bru­ge tid på pels­ple­je, ren­gø­re ka­nin­bu­ret og i det he­le ta­get in­te­gre­re et dyr i fa­mi­li­en li­ge nu.

Chris­ta Gritt Dam He­de op­le­ver og­så, at det kom­mer bag på folk, hvor dyrt det kan væ­re at ha­ve et dyr, For ud­gif­ter­ne kan snildt lø­be op i 500 til 2.000 kro­ner – per må­ned. Det er bl. a. for­sik­ring, vac­ci­na­tio­ner, dyr­læ­ge­reg­nin­ger og fo­der, der ko­ster.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.