D

BT - - TEMA -

et er po­pu­lært som al­drig før at ha­ve et kæ­le­dyr, men der er desvær­re og­så et sti­gen­de an­tal dyr, der bli­ver ind­le­ve­ret på lan­dets in­ter­na­ter, for­di det nut­te­de mar­svin al­li­ge­vel blev for stor en mundfuld. I føl­ge Dy­re­nes Be­skyt­tel­se blev 3061 kat­te og 1036 hunde i 2012 ind­le­ve­ret på lan­dets in­ter­na­ter. Og­så de min­dre dyr mi­ster vo­res in­ter­es­se. Sid­ste år blev re­kord­man­ge ka­ni­ner og mar­svin f. eks. af­le­ve­ret på in­ter­na­ter­ne.

» Vi vil så ger­ne ha­ve et dyr, der kan væ­re en del af det he­le, men det ko­ster på tids­kon­to­en, og det er ik­ke al­tid rig­tigt at an­skaf­fe sig et dyr, « si­ger Chris­ta Gritt Dam He­de, der er dyr­læ­ge og in­de­ha­ver af Cen­trum Dy­r­e­kli­nik.

Der­for er det vig­tigt at fin­de ud af, hvor me­get tid du har til rå­dig­hed, in­den du ka­ster dig ud i pro­jekt kæ­le­dyr.

» Et kæ­le­dyr ta­ger tid – det kan væ­re lidt af et chok, hvor me­get tid det egent­lig kræ­ver, « si­ger Chris­ta Gritt Dam He­de.

» Op­dra­gel­se, træ­ning og det at få gjort en hvalp ren­lig ta­ger tid. Det kan væ­re et pro­blem, hvis du i for­vej­en har et travlt liv og er væk man­ge ti­mer hver dag. «

Klar til dyr

Og­så min­dre dyr som mar­svin og ka­ni­ner er po­pu­læ­re, men bli­ver of­te købt til bør­ne­ne, der hur­tigt mi­ster in­ter­es­sen igen. Ri­si­ko­en er iføl­ge dyr­læ­gen, at ka­ni­nen bli­ver pla­ce­ret

We­e­kend - 26.03.2016

Fo­tos: Iris

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.