Kat

BT - - TEMA - For­de­le: Ulem­per:

• Ik­ke nær så tids­kræ­ven­de som en hund. Den er nem­me­re at pas­se ind i en travl hver­dag. Skal ik­ke luf­tes og kan væ­re ale­ne hjem­me. • Det er ik­ke sik­kert, at en kat vil tri­ves i en lej­lig­hed. Du ri­si­ke­rer, at kat­ten mi­stri­ves, for­di den ik­ke får si­ne be­hov dæk­ket. For at gi­ve kat­ten op­ti­ma­le be­tin­gel­ser in­den dø­re er det vig­tigt at sør­ge for at sti­mu­le­re den og gi­ve den mu­lig­hed for adspre­del­se i form af f. eks. et krad­se­mil­jø. Mi­stri­ves en kat, kan den bli­ve fy­sisk syg, ag­gres­siv el­ler få urin­vejspro­ble­mer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.