Vo­res em­pa­ti

BT - - STYRK DIT LIV - Sus­an­ne Say­ers i sam­ar­bej­de med Chris Ma­cDo­nald

Sms, Net­flix, mail, on­li­ne­spil og so­ci­a­le me­di­er som Twit­ter, Snap­chat, In­s­ta­gram og Fa­ce­book... Al­drig har kam­pen om vo­res op­mærk­som­hed væ­ret me­re kon­stant. Pro­ble­met er, at de man­ge on­li­ne- til­bud gør os min­dre op­mærk­som­me på hin­an­den. På sigt kan det ska­de men­ne­skets må­ske vig­tig­ste ev­ne: Ev­nen til at hjæl­pe hin­an­den. El­ler – hvis man skal væ­re lidt høj­ti­de­lig – vo­res ind­byg­ge­de god­hed.

» Vi er skabt til at hjæl­pe hin­an­den. Man kan dis­ku­te­re, om vi gør det i for­vent­ning om at få no­get igen, el­ler for­di vi ger­ne vil of­re os for an­dre. Men fak­tum er, at men­ne­sket er so­ci­alt i en helt sær­lig grad, « si­ger Chris Ma­cDo­nald.

Men fle­re for­ske­re ud­tryk­ker be­kym­ring for, at skær­me og on­li­ne­tid un­der­mi­ne­rer vo­res so­ci­a­le ev­ner. Et stu­die fra uni­ver­si­te­tet i Es­sex i Eng­land vi­ste, at par hav­de fle­re kon­flik­ter, min­dre tillid til hin­an­den og op­le­ve­de mang­len­de em­pa­ti fra part­ne­rens si­de, hvis de hav­de en smartp­ho­ne in­den for ræk­ke­vid­de. Mens for­ske­re fra Bo­ston Uni­ver­si­ty School of Me­di­ci­ne har ud­trykt be­kym­ring for, at børns ev­ne til at op­ar­bej­de so­ci­a­le fær­dig­he­der ta­ger ska­de, hvis de bru­ger min­dre tid med an­dre men­ne­sker og me­re tid for­an skær­men.

God­hed kræ­ver øvel­se

» Skal du hjæl­pe et an­det men­ne­ske, kræ­ver det op- mærk­som­hed på den an­den. Men den op­mærk­som­hed gi­ver vi hin­an­den sjæld­ne­re og min­dre in­tenst end før, for­di alt det an­det kid­nap­per vo­res op­mærk­som­hed. Det kan bli­ve al­vor­ligt for den en­kel­te og for sam­fun­det, « ly­der ad­vars­len fra Chris Ma­cDo­nald, der me­ner, at vi ri­si­ke­rer at få et me­re fjendt­ligt sam­fund, hvor fær­re vil sam­ar­bej­de og hjæl­pe, sim­pelt hen for­di de har mi­stet ind­le­vel­ses­ev­nen.

» Se på de so­ci­a­le me­di­er, hvor vi lyt­ter me­get lidt og i sti­gen­de grad er på kol­li­sions­kurs med hin­an­den. Det hand­ler om at få ret, ik­ke om at prø­ve at for­stå den an­dens ud­gangs­punkt og ha­ve respekt for det. «

Darwin men­te, at vo­res ev­ne til at for­stå hin­an­den mulig­vis er den vig­tig­ste i he­le vo­res ud­vik­ling. Em­pa­tien har iføl­ge nog­le for­ske­re ho­ve­d­æ­ren for, at vi har ud­vik­let os som men­ne­sker. For­di vi kan fo­re­stil­le os ver­den på en an­den må­de, end den er.

» Vi har om­rå­der i hjer­nen, som bli­ver ak­ti­ve, når vi står over for men­ne­sker i nød. Det er de sam­me om­rå­der, som ly­ser op, når vi sid­der med et spæd­barn. Vi får trang til at hjæl­pe og be­skyt­te, « si­ger Chris Ma­cDo­nald.

» Men sym­pa­ti, em­pa­ti og om­sorg for an­dre kræ­ver træ­ning. Bru­ger vi dem ik­ke, bli­ver de slø­ve­re. Sam­ti­dig ved vi, at on­li­ne­me­di­er­ne kid­nap­per det sy­stem i hjer­nen, som kal­des vo­res se­eking­sy­stem, der be­løn­ner os med do­pa­min. Det er ek­stremt va­nedan­nen­de, og det er der­for, vi har så svært ved at læg­ge vo­res skær­me fra os og gå of­fli­ne. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.