Styrk din sym­pa­ti og em­pa­ti:

BT - - STYRK DIT LIV - Drop elek­tro­nik­ken: Lyt ak­tivt:

Læg telefon, iPad og com­pu­ter væk, når du er sam­men med an­dre. Vi ta­ger hur­tigt hin­an­dens drøm­me, øn­sker og tan­ker for gi­vet, men al­le flyt­ter sig he­le li­vet, der­for er vi nødt til at genop­da­ge hin­an­den kon­stant. Det be­ty­der, at du vir­ke­lig skal lyt­te ef­ter, hvad den an­den si­ger og ik­ke bry­de ind med et ‘ det ken­der jeg godt’. Giv den an­den plads til at for­tæl­le. Opsum­mér der­ef­ter den an­dens for­tæl­ling, før du selv re­a­ge­rer og for­tæl­ler din hi­sto­rie.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.