’ Sia gi­ver mig lyst til at syn­ge’

Katrine Greis- Ro­sent­hal fra TV2s ’ Bed­re skilt end al­drig’ har lyst til at bli­ve po­p­stjer­ne

BT - - KULTUR - Hen­ning Hø­eg Hvad er det se­ne­ste, du har læst? Hvad lyt­ter du til for ti­den? Hvad er din ynd­lings­mu­sik? Hvad har du senest set i bi­o­gra­fen? Hvad er din fa­vo­rit­film? Hvil­ken kon­cert har du senest væ­ret til? Hvad er din fa­vo­rit­kon­cert? Hvad ser du a

Foto Rolf Konow Hvad har senest få­et dig til at klap­pe i hæn­der­ne af be­gej­string? » Jeg har net­op væ­ret med min dat­ter in­de at se den mest san­se­li­ge og smuk­ke bør­ne­te­a­ter­fo­re­stil­ling på Det Lil­le Te­a­ter i Kø­ben­havn, ’ Ci­tro­ner i vand’. Uni­ver­set og hu­moren gik li­ge i hjer­tet på bå­de mig og hende, som kun er tre år. Det er en stor kunst at ram­me så bredt og fin­de sit helt eget uni­vers på kun 30 mi­nut­ter. Si­den har ci­tro­ner få­et en helt an­den be­tyd­ning her­hjem­me. « Hvor­når har du sidst haft lyst til at ud­van­dre? » Jeg kan ik­ke kom­me i tan­ker om no­get. « » Jeg hø­rer i øje­blik­ket mest lyd­bø­ger, da det er et dej­ligt sup­ple­ment til at læ­se – og en del let­te­re for mig at pri­o­ri­te­re i et liv med småbørn. Den se­ne­ste, jeg har lyt­tet til, var ’ Et even­tyr’ af Jonas T. Bengts­son. « Hvad er det næ­ste, du skal i gang med? » Jeg glæ­der mig til ’ Ti­ta­nia: The bi­o­grap­hy of Isak Di­ne­sen’ af Par­me­nia Mi­gel. Bå­de for­di jeg in­te­r­es-

We­e­kend - 26.03.2016 se­rer mig for Ka­ren Blixen – og for­di jeg ger­ne vil hol­de mit en­gel­ske ved li­ge. « » Jeg lyt­ter næ­sten dag­ligt til ’ Bæl­te­ste­det’ på Ra­dio24­syv med Jan El­høj og Si­mon Jul. Jeg kan så godt li­de de­res ublu må­de at an­skue den ek­si­ste­ren­de ver­dens etik og moral på. Og så el­sker jeg, når de får ube­her­ske­de gri­ne­flip for ’ åben mi­kro­fon’. « » Jeg får al­tid lyst til at bli­ve po­p­stjer­ne, når jeg hø­rer Sia. Hen­des per­son og tek­ster er så in­spi­re­ren­de. El­lers el­sker jeg Chet Ba­kers sil­ke­blø­de ja­zzstem­me. Ham hø­rer vi me­get her­hjem­me. « » ’ Tor­denskjold og Kold’. Det var et vir­ke­lig be­fri­en­de og un­der­hol­den­de portræt af en krigs- og liv­stræt helt. « » Det er umu­ligt for mig at sva­re på, for jeg har så man­ge. Men den film jeg sidst så, som sta­dig sid­der i mig, og som rør­te mig dybt som mor, er den ca­na­di­ske film ’ Mom­my’. Jeg måt­te sid­de i bi­o­gra­fen et par mi­nut­ter bag­ef­ter og sun­de mig, in­den jeg kun­ne gå ud i det vir­ke­li­ge liv igen. « » Det var Ca­ro­li­ne Hen­der­son med al­bum­met ’ Ci­ne­ma­ta­ztic’ fra 90er­ne i DRs kon­cert­sal med min ve­nin­de Ne­el Røn­holt. Det var ren nostal­gi. « » Det må væ­re den­gang, min mand og jeg bo­e­de li­ge om hjør­net til Ja­zzhou­se og spon­tant gik der­ned og hør­te en til­fæl­dig kon­cert, som end­te med at væ­re en af de bed­ste, jeg no­gen­sin­de har væ­ret til. Det var den dan­ske sin­ger- songwri­ter Han­nah Schneider, som den­gang var helt ny og eks­pe­ri­men­te­re­de med sin mu­sik på sce­nen. Vildt im­po­ne­ren­de. « » Jeg ser mest HBO og Net­flix – jeg el­sker go­de se­ri­er. Jeg har li­ge af­slut­tet ’ The Kni­ck’ på HBO, som hand­ler om et ho­spi­tal i New York i slut­nin­gen af 1800- tal­let. « » Jeg ser al­drig re­a­li­ty- pro­gram­mer. Jeg sy­nes of­te, de en­der med at hæn­ge folk ud, hvor do­ku­men­tar­film der­i­mod ud­vi­der min ho­ri­sont og op­ly­ser mig. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.