’ ’

BT - - NYHEDER -

Re­a­li­te­ten er, at der ik­ke er ef­ter­spørgsel på pro­duk­tet. Der­for er det pa­ra­doksalt, at re­ge­rin­gen al­li­ge­vel ba­re me­ner, at vi skal ha­ve fle­re fe­ri­e­cen­tre og ba­de­lan­de ved kyster­ne Tom­me fe­ri­e­lej­lig­he­der er vir­ke­lig­he­den for man­ge dan­ske fe­ri­e­cen­tre i sto­re pe­ri­o­der af året. Iføl­ge che­fen for Fyrklit Ho­tel og Fe­ri­e­cen­ter ved Hir­ts­hals, An­ders Thor­sa­ger, er mar­ke­det for fe­ri­e­cen­tre gan­ske en­kelt mæt­tet.

» Min op­le­vel­se er, at mar­ke­det er mæt­tet, i hvert fald her i Nord­jyl­land, og det er og­så den mel­ding jeg får fra vo­res book­ing­part­ner. Ba­re 12- 13 ki­lo­me­ter fra os lig­ger der et an­det stort fe­ri­e­cen­ter, Skal­lerup Klit, så det er ik­ke min op­fat­tel­se, at der li­ge­frem er man­gel på over­nat­nings­plad­ser, « si­ger han.

Fyrklit Ho­tel og Fe­ri­e­cen­ter ved Hir­ts­hals er et af de fe­ri­e­cen­tre, der i de se­ne­ste man­ge år har kæm­pet med at fyl­de de 164 fe­ri­e­lej­lig­he­der og 12 ho­tel­væ­rel­ser. Til trods for, at fe­ri­e­cen­tret lig­ger per­fekt i klit­ter­ne 150 me­ter fra stran­den, alt­så den sam­me op­skrift som re­ge­rin­gen nu vil bre­de ud fle­re an­dre ste­der i lan­det med ti for­søgs­pro­jek­ter helt ned til ky­sten. Blandt pro­jek­ter­ne er bl. a. et nyt ho­tel i Løk­ken med 14 sa­tel­lit­væ­rel­ser i klit­ter­ne. ’ Kon­kur­ren­ce er nød­ven­digt’ Som BT skrev for ny­lig, har den pri­va­te ejer­for­e­ning bag Fyrklit end­da iværk­sat en om­fat­ten­de renove­ring af fe­ri­e­cen­tret til godt og vel 50 mil­li­o­ner kro­ner. » I ju­ni- juli­au­gust er vi godt med, hvor vi har en be­lægn i n g s - pro­cent på 70- 80 styk­ker, og så er p å s k e og pin­se og­så go­de pe­ri­o­der, men på tværs af året lig­ger vi kun på en 24- 25 pro­cent i be­læg­ning, « si­ger ho­tel­chef An­ders Thor­sa­ger. Den ud­mel­ding bak­kes op af tal i rap­por­ten fra Er­hvervs- og Vækst­mi­ni­ste­ri­et. Mens ka­pa­ci­te­ten på fe­ri­e­cen­tre­ne er ste­get med 670 væ­rel­ser el­ler 7,3 pro­cent si­den 2008, så er an­tal­let af over­nat­nin­ger i sam­me pe­ri­o­de fal­det med fi­re pro­cent.

» Det er ik­ke kon­kur­ren­ce som så­dan, jeg er brok­ker mig over, for kon­kur­ren­ce er nød­ven­digt, for at man kan hol­de sig skarp. Spørgs­må­let er må­ske, om ik­ke mar­ke­det er mæt­tet li­ge nu. Jeg kun­ne for­stå me­nin­gen med de her nye fe­ri­e­resor­ter, hvis de ek­si­ste­ren­de fe­ri­e­cen­tre lå med en tårn­høj be­læg­ning året rundt, men det er ik­ke det, jeg hø­rer i bran­chen, « si­ger An­ders Thor­sa­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.