An­kers sid­ste øn­ske

Film­bos­ser tru­er Ge­or­gia: Drop ho­mo­lov

BT - - NYHEDER -

BI­SÆT­TEL­SE Eft er An­ker Jør­gen­sens eget øn­ske op­for­dres folk til ik­ke at med­brin­ge blom­ster, men i ste­det at støt­te vel­gø­ren­de for­mål. Det frem­går af en an­non­ce i gårs­da­gens Ber­ling­s­ke, som So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne har in­dryk­ket.

» Kom ger­ne i god tid. I ste­det for blom­ster kan bi­drag eft er An­kers øn­ske ydes til Dansk Fol­ke­hjælp, Mu­skel­svind­fon­den el­ler Læ­ger Uden Græn­ser, « står der i an­non­cen.

An­ker Jør­gen­sen gik bort søn­dag 20. marts. Han blev 93 år og sov stil­le ind på Lang­ga­de­hus Ple­je­cen­ter i Val­by.

An­ker Jør­gen­sen blev født og til­brag­te sit liv i Kø­ben­havn, men al­li­ge­vel er det den for­hen­væ­ren­de bi-

DISKRI­MI­NA­TION Cap­tain Ame­ri­ca kom­mer ik­ke til Ge­or­gia igen, hvis sta­ten ved­ta­ger en ny diskri­mi­ne­ren­de lov. Den ame­ri­kan­ske stat Ge­or­gia er et po­pu­lært sted at ind­spil­le for man­ge af de sto­re fi lmstu- skop i Aar­hus Kjeld Holm, som skal stå for bi­sæt­tel­sen. Det sker eft er øn­ske fra bå­de An­ker Jør­gen­sen og fa­mi­li­en. Al­le er vel­kom­ne I sid­ste uge sag­de hans dat­ter Kir­sten He­gel­heimm til BT, at al­le er vel­kom­ne til bi­sæt­tel­sen af hen­des far. Fol­ke­tin­gets for­mand og præ­si­di­um, grup­pe­for­mæn­de­ne og le­der­ne af de po­li­ti­ske par­ti­er samt de nu­væ­ren­de mi­ni­stre ven­tes at kom­me. Men der in­vi­te­res og­så po­li­ti­ske kol­le­ger og re­ge­ring­che­fer i de skan­di­na­vi­ske lan­de, som An­ker Jør­gen­sen sam­ar­bej­de­de med i si­ne to re­ge­rings­pe­ri­o­der. di­er. Mar­vel har blandt an­det fi lmet de kom­men­de stor­fi lm ’ Cap­tain Ame­ri­ca: Ci­vil War’ og ’ Gu­ar­di­ans of the Ga­laxy 2’ i syd­sta­ten.

Men nu tru­er fi lm­ma­sto­don­ter­ne og en ræk­ke un­der­hold­nings­ka­na­ler med at boy­kot­te sta­ten, med hen­vis­ning til at en ny re­li­gi­øs lov kan bli­ve ved­ta­get.

Lov­for­sla­get, som end­nu mang­ler at bli­ve un­der­skre­vet af Ge­or­gi­as Gu­ver­nør Nat­han De­al, bli­ver an­set som diskri­mi­ne­ren­de mod ho­mo-

Der­for er Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et og­så in­de over for at ko­or­di­ne­re sik­ker­he­den ved stats­mands­be­gra­vel­sen.

» Vi har in­vi­te­ret vo­res søster­par­ti­er i Sve­ri­ge, Nor­ge, Fin­land, Grøn­land og Færø­er­ne, så er det op til dem, hvem de øn­sker at sen­de, « sag­de par­ti­se­kre­tær i So­cila­de­mo­kra­ter­ne Jan Juul tors­dag til BT.

Eft er bi­sæt­tel­sens vil An­ker Jør­gen­sens ur­ne, som er la­vet af hans sø­ster, bli­ve sat ned ved hu­stru­en In­grids grav på Ve­stre Kir­ke­gård. In­grid dø­de i 1997 eft er et smer­te­fuldt syg­doms­for­løb. Sam­men fi k par­ret bør­ne­ne Kir­sten, Pe­ter, Met­te og Lars. seksu­el­le. Det skri­ver Va­ri­e­ty.

Hvis loven træ­der i kraft , kan præ­ster und­la­de at vie per­so­ner af sam­me køn, og tros­ba­se­re­de or­ga­ni­sa­tio­ner kan næg­te at an­sæt­te an­sø­ge­re, hvis de­res le­ve­vis stri­der imod or­ga­ni­sa­tio­nens re­li­gi­øse tro.

I en pres­se­med­del­el­se tru­er Dis­ney og Mar­vel der­for sta­ten med, at de frem­over vil sø­ge an­dre græs­gan­ge, hvis loven træ­der i kraft .

» Dis­ney og Mar­vel er in­klu­de­ren­de fi rma­er, og selv om vi har haft sto­re for­vent­nin­ger til at fi lme i Ge­or­gia, vil vi plan­læg­ge at ta­ge vo­res for­ret­ning et an­det sted hen, hvis lov­giv­ning, der til­la­der diskri­mi­na­tion, bli­ver skre­vet ind i sta­tens lov, « si­ger en tals­mand for Dis­ney iføl­ge Va­ri­e­ty.

En ræk­ke an­dre fi rma­er føl­ger trop. AMC Networ­ks, der står bag zom­bie- se­ri­en ’ Wal­king De­ad’, tru­er f. eks. og­så med at fi lme i en an­den stat, hvis gu­ver­nø­ren un­der­skri­ver den nye lov.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.