Fandt bril­ler­ne

BT - - NYHEDER -

» Jeg kan be­kræf­te, at et par bril­ler og en fla­ske sham­poo er fun­det af Missing Pe­op­le ne­de om­kring Mar­se­lis­borg Havn. Tin­ge­ne er sik­ret her hos os og ind­går nu i vo­res sam­le­de vur­de­ring af, hvad der vi­de­re skal ske i ef­ter­søg­nin­gen, « si­ger Pe­ter Hall­strøm.

Ni­els Jo­a­chim Ni­cho­lai­sen har væ­ret for­s­vun­det si­den 5. fe­bru­ar, da han for­lod sit hjem for an­gi­ve­ligt at gå til træ­ning i et træ­nings­cen­ter i det cen­tra­le Aar­hus.

Så­vel politiet som Missing Pe­op­le har si­den gen­nem­ført ad­skil­li­ge ef­ter­søg­nin­ger ef­ter ham bå­de til lands og til vands. Blandt an­det har dyk­ke­re fle­re gan­ge un­der­søgt om­rå­der af Aar­hus Havn. Dyk­ke­re fandt mo­bil­te­le­fon For om­kring to uger si­den fandt dyk­ke­re det før­ste sik­re spor, da hans mo­bil­te­le­fon blev fun­det i van­det ud for Mar­se­lis­borg Havn.

Østjyl­lands Po­li­ti har tid­li­ge­re ana­ly­se­ret da­ta fra Ni­els Jo­a­chim Ni­cho­lai­sens mo­bil­te­le­fon. De vi­ser, at te­le­fo­nen be­fandt sig på hav­nen 6. fe­bru­ar om mor­ge­nen. Te­le­fo­nen Missing Pe­op­le Den­mark be­teg­ner sig selv som en fri­vil­lig so­ci­al hu­ma­ni­tær or­ga­ni­sa­tion, som hjæl­per på­rø­ren­de med at fin­de de­res kæ­re, som er spor­løst for­s­vun­det. Or­ga­ni­sa­tio­nen ko­or­di­ne­rer , ar­ran­ge­rer og iværk­sæt­ter ef­ter­søg­nin­ger i he­le lan­det i di­a­log med politiet og evt. med an­dre myn­dig­he­der. Or­ga­ni­sa­tio­nen har sit ud­spring i Sve­ri­ge, hvor over en halv mil­li­on men­ne­sker føl­ger og de­ler ef­ter­lys­nin­ger på or­ga­ni­sa­tio­nens Fa­ce­book­si­de og har over 44.000 re­gi­stre­ret som ak­ti­ve fri­vil­li­ge sø­ge­re. kun­ne knyt­tes til en mo­bil­mast på Øst­havns­vej.

Ef­ter fun­det af te­le­fo­nen er et hånd­klæ­de og nu alt­så og­så bril­ler­ne duk­ket op i sam­me om­rå­de.

Ef­ter de nye fund vil Missing Pe­op­le søn­dag fort­sæt­te ef­ter­søg­nin­gen ef­ter Ni­els Jo­a­chim Ni­cho­lai­sen. Det vil dels ske med dyk­ke­re, dels vil fri­vil­li­ge fin­kæm­me vand­kan­ten for spor af den for­s­vund­ne mand, op­ly­ser TV2 Østjyl­land.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.