Ko­lo­ni­ha­ver er

BT - - NYHEDER -

ØKO­NO­MI I dag har de tra­di­tio­nel­le ha­ve­for­e­nin­ger æn­dret ka­rak­ter. Fle­re og fle­re luk­suri­ø­se ko­lo­ni­ha­ve­hu­se sky­der frem, og hvis man in­si­ste­rer på en be­lig­gen­hed no­gen­lun­de tæt ved by­en, skal man ha­ve rig­tig man­ge pen­ge på kon­to­en. El­ler stå på ven­te­li­ste i år­ti­er.

For ny­lig blev Dan­marks dy­re­ste ko­lo­ni­ha­ve­hus sat til salg for en pris, der ik­ke li­ge­frem sig­na­le­rer bil­li­ge hånd­ba­je­re, gam­le ha­ve­hyn­der og jog­gingtøj: 4.250.000 kr.

Til gen­gæld får kø­be­ren da og­så ’ he­le’ 60 kva­drat­me­ter bo­lig, 300 kva­drat­me­ter grund og ud­sigt til vold­gra­ven ved Ka­strup Fort på Ama­ger.

Ejen­doms­mæg­ler Pre­ben Larsen, der er in­de­ha­ver af Ama­ger Bo­lig, har i de se­ne­ste år mær­ket den kraf­tigt sti­gen­de ef­ter­spørgsel på ko­lo­ni­ha­ve­hu­se.

» Det ryk­ker helt vildt li­ge nu, det er kun gå­et frem år ef­ter år. Vi har i øje­blik­ket 368 kø­be­re stå­en­de til ko­lo­ni­ha­ver, og de bli­ver re­vet væk, når de kom­mer til salg. Vi har li­ge sat et hus til salg til 1,1 mil­li­on kr., der stort set er til ne­driv­ning, « si­ger ejen­doms­mæg­ler Pre­ben Larsen, som til­fø­jer, at man­ge kø­be­re væl- Der er ik­ke nog­le pro­ble­mer med at sæl­ge hu­se­ne, næ­sten uan­set hvil­ken stand, de er i ger at ri­ve det gam­le hus ned for at byg­ge nyt. Frem­le­jer og bor i ko­lo­ni­ha­ven Man­ge af de ny­byg­ge­de hu­se har ek­sem­pel­vis to sove­væ­rel­ser, hems, køk­ken- al­rum og ba­de­væ­rel­se.

Det er især unge bør­ne­fa­mi­li­er, der ryk­ker ind i ko­lo­ni­ha­ve- for­e­nin­ger­ne, for­kla­rer han.

Fle­re væl­ger en løs­ning, hvor de bor i ko­lo­ni­ha­ven i det me­ste af som­mer­hal­vå­ret, mens lej­lig­he­den frem­le­jes til f. eks. stu­de­ren­de el­ler turi­ster.

» Der er en del unge men­ne­sker,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.