I høj kurs

BT - - NYHEDER -

som fl yt­ter ud af de­res lej­lig­hed, og så bor de he­le som­me­ren i ko­lo­ni­ha­ve­hu­set. Ved at frem­le­je de­res lej­lig­hed får de råd til at be­ta­le for ko­lo­ni­ha­ven, « si­ger Pre­ben Larsen.

Vil man ha­ve fi ngre i no­get lidt bil­li­ge­re, må man en­ten ac­cep­te­re Vi har li­ge sat et hus til salg til 1,1 mil­li­on kr., der stort set er til ne­driv­ning en lang af­stand til by­en el­ler f. eks. støj­ge­ner, for­kla­rer Pre­ben Larsen: » Ude ved Ka­strup, hvor der er me­get fl ystøj, kan du få­et no­get til 300.000400.000 kr., men så kan du og­så vin­ke til pi­lo­ten, for han hæn­ger li­ge oven over din ha­ve­for­e­ning. « Alt bli­ver solgt I de se­ne­ste år er fl ere ha­ve­for­e­nin­ger ble­vet god­kendt til helårs­be­bo­el­se, her­i­blandt Hf. Eng­ly på Ama­ger, der blev etab­le­ret i 1935. Fore­nin­gen le­jer grun­den af Kø­ben­havns Kom­mu­ne, og så kø­ber be­bo­er­ne hu­se­ne i fri han­del. » Jeg el­sker mi­ne fans i Bruxelles, og jeg er ble­vet rå­det til at afl yse mit show af hen­syn til mi­ne fans’ sik­ker­hed, mit band, me­d­ar­bej­de­re og al­le, der er in­vol­ve­ret i tur­néen, « for­kla­rer den 45- åri­ge su­per­stjer­ne i en be­sked på Twit­ter.

ari­ah Ca­rey ind­led­te for ny­lig i Stor­bri­tan­ni­en en eu­ro­pæ­isk tur­né, og søn­dag skul­le hun ha­ve op­t­rå­dt i en are­na i nær­he­den af Bruxelles.

Afl ys­nin­gen kom­mer, eft er

» Vi har al­drig no­get stå­en­de tomt. Der er ik­ke no­gen pro­ble­mer med at sæl­ge hu­se­ne, næ­sten uan­set hvil­ken stand, de er i, « si­ger for­mand Kre­sten Thom­sen.

Han for­tæl­ler, at man­ge af de tra­di­tio­nel­le ko­lo­ni­ha­ve­for­e­nin­ger, som er ba­se­ret på le­je, har ek­stremt lan­ge ven­te­li­ster.

» Det er jo død­po­pu­lært at ha­ve så­dan en ko­lo­ni­ha­ve, når man bor i lej­lig­hed i in­dre by, « si­ger Kre­sten Thom­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.