’ Ma­ta­dor’ har for­fulgt bør­ne­ne

BT - - NYHEDER -

TV- SKÆB­NER til dem. For dem er ’ Ma­ta­dor’- ti­den en­de­gyl­digt for­bi. Og de har ik­ke læn­ge­re lyst til ta­le om de må­ne­der i de­res barn­dom, hvor de­res bar­ne­an­sig­ter blev næ­sten li­ge så kend­te som Dron­nin­gens. Svært at hånd­te­re tid­lig suc­ces Den for­ban­del­se kan Pel­le Hve­ne­gaard nik­ke sær­de­les gen­ken­den­de til. Da han var ba­re 10 år, fik han ho­ved­rol­len som Pel­le i Bil­le Au­gusts Oscar­vin­den­de film ’ Pel­le Ero­bre­ren’. Fil­men fik stor suc­ces over det me­ste af ver­den og modt­og et hav af pri­ser. Med et slag blev Pel­le Hve­ne­gaard ver­dens­be­rømt.

» Fil­men de­fi­ne­re­de stort set mit ung­doms- og mit vok­sen­liv. Det er ut­ro­lig svært at kom­me ud af, sam­ti­dig med det er enormt mær­ke­ligt at få skabt sin iden­ti­tet, før man over­ho­ve­det selv har fun­det den. Jeg hav­de man­ge år, hvor det var det, jeg hav­de, mens jeg sam­ti­dig prø­ve­de at ska­be no­get nyt, « for­tæl­ler Pel­le Hve­ne­gaard, der som 25- årig sad­le­de helt om. I ste­det blev han ud­dan­net jour­na­list og har væ­ret vært på tv- pro­gram­mer som ’ Da­gens mand’ og ’ Co­me­dy Fight Club’. ’ Jeg har al­drig kendt mig selv’ I ’ Ma­ta­dor’- sam­men­hæng er det sær­ligt de dren­ge, som spil­le­de Da­ni­el Skjern, som har haft det svært.

Jakob Dalgaard, der var dren­gen med de sto­re, sår­ba­re bru­ne øj­ne, der greb he­le Dan­mark om hjer­tet, da han med sørg­mo­dig stem­me sag­de: ‘ Jeg vil­le hel­le­re ha­ve haft den af far’, om he­sten, han hav­de få­et foræ­ren­de af sin mor­mor.

Jakob Dalgaard led i man­ge år af psy­kisk syg­dom. I fe­bru­ar i år blev li­vet for svært for man­den, der al­drig lag­de skjul på, at ti­den ef­ter ’ Ma­ta­dor’ hav­de væ­ret en­dog me­get svær for ham. Jakob Dalgaard blev ba­re 47 år.

Men hel­ler ik­ke Ste­en Kri­sti­an Rem, der var den før­ste Da­ni­el Skjern, har lagt skjul på, at rol­len som Da­ni­el i åre­vis gav ham iden­ti­tetskri­ser.

» Jeg har brugt 30 år på at lø­be fra Da­ni­el. Jeg har al­drig kendt mig selv, « si­ger han i Per Kusk­ners bog, ’ Ma­ta­dor – men­ne­sker, myter og min­der’.

Ni­cla Ur­sin, der spil­le­de Re­gitze i de før­ste seks af­snit, for­tal­te for nog­le år si­den til BT, hvor­dan hun valg­te at op­gi­ve sin kor­te kar­ri­e­re som sku­e­spil­ler, for­di hun til sidst blev dril­let så me­get af si­ne sko­le­kam­me­ra­ter, at det ik­ke læn­ge­re var sjovt at væ­re med i ’ Ma­ta­dor’. Jeg er fuld­stæn­dig fær­dig med alt det der

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.