Jeg ha­de­de kran­se­ka­ge

BT - - NYHEDER -

Hel­ler ik­ke Ca­s­par Bengtson er me­get for at med­vir­ke og vil un­der in­gen om­stæn­dig­he­der ha­ve sit bil­le­de i avi­sen. Det skyl­des, at han i sit eget fir­ma ar­bej­der med sår­ba­re unge men­ne­sker med psy­ko­so­ci­a­le pro­ble­mer og for­hand­ler med so­ci­al­rå­d­gi­ve­re og kom­mu­ner. ’ Fan­ta­stisk at væ­re med’ Men han vil godt for­tæl­le, hvor­dan det var at væ­re med i tv- se­ri­en, hvor han og­så hu­skes for at spi­se en­der­ne på al­le kran­se­ka­ge­styk­ker­ne, som de fi­ne da­mer skal trak­te­res med, ef­ter Lau­ra og det øv­ri­ge ty­en­de har mod­ta­get en kon­ge­li­ge me­dal­je for lang og tro tje­ne­ste.

» Jeg ha­de­de kran­se­ka­ger. Men det var fan­ta­stisk at væ­re med i ’ Ma­ta­dor’, for jeg hav­de jo fri fra sko­le i to må­ne­der. Og så var der Jet­te, der sør­ge­de godt for os unger. Jeg blev hen­tet tid­ligt om mor­ge­nen i taxa og kørt ud til Nor­disk Film, hvor vi unger kun­ne væl­ge so­da­vand og ka­ger, når vi alt­så ik­ke ven­te­de på at kom­me til op­ta­gel­ser. Og så blev vi kørt hjem igen i taxa, « for­tæl­ler Ca­s­par Bengtson til BT.

Ef­ter ’ Ma­ta­dor’ med­vir­ke­de han i ’ Is­fug­le­ne’ og » et par an­dre små­ting « , som han selv ud­tryk­ker det. I dag er han 42 år og har lagt alt fil­m­ar­bej­de bag sig. I ste­det le­ver han et lyk­ke­ligt liv med sin hu­stru, som han net­op har fejret kob­ber­bryl­lup med, og de­res to børn på hen­holds­vis 11 og 14 år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.