PEN­GE I KRIG

BT - - NYHEDER -

giftspo­sten var brugt til, men der har al­tid væ­ret kre­a­ti­ve løs­nin­ger, når lidt ’ uld­ne ud­gif­ter’ skul­le bog­fø­res.

Fir­ma­er kun­ne og­så støt­te med na­tu­ra­li­er i form af mad og be­klæd­ning. En del il­le­ga­le var og­så an­sat pro for­ma un­der de­res fal­ske navn.

I lit­te­ra­tu­ren er der af og til gi­vet ek­semp­ler på, hvor­dan il­le­ga­le blev støt­tet, men det er ik­ke det em­ne, der er bedst be­skre­vet. Ak­tio­ner­ne er al­tid i fo­kus. Mor­det på Pe­ter Bangs Vej På Nør­re­vold lå fir­ma­et Carl Hol­ten, Skan­di­navi­ens stør­ste her­re­e­kvi­pe­rings­fir­ma.

Fir­ma­et blev kendt i fe­bru­ar 1948, da di­rek­tio­nens høj­re hånd, kon­tor­chef Ja­cob­sen og hu­stru, blev myr­det på Pe­ter Bangs Vej.

Un­der be­sæt­tel­sen var der en liv­lig ak­ti­vi­tet i fir­ma­et. Ik­ke kun med at sæl­ge tøj fra de­tail­for­ret­nin­gen ’ Eng­lish Hou­se’ i stu­e­e­ta­gen, men der blev ar­bej­det på sy­stu­er­ne og i skræd­de­ri­et i he­le ejen­dom­men. Fir­ma­et var le­ve­ran­dør til man­ge fir­ma­er og for­ret­nin­ger lan­det over.

Det var svært at skaf­fe klæ­de­stof, men det hjalp ge­val­digt, at vær­ne­mag­ten var af­ta­ger i stor stil af uni­for­mer, og vær­ne­mag­ten skul­le selv le­ve­re klæ­de­stof for at kun­ne få sy­et uni­for­mer­ne. Må­ske kun­ne man med lidt be­hæn­dig­hed få ty­sker­ne til at le­ve­re me­re stof end det, der skul­le bru­ges til uni­for­mer.

Fir­ma­ets før­ste­di­rek­tør Hans Hol­ten hav­de al­le­re­de i 1940 god­kendt sam­ar­bej­det med ty­sker­ne. Han var og­så tals­mand for bran­che­or­ga­ni­sa­tio­nen.

Man kun­ne for­mode, at net­op det fir­ma og til­sva­ren­de ekvi­pe­rings­fir­ma­er måt­te væ­re op­lag­te mål for sa­bo­ta­ge.

En en­kelt gang blev der an­lagt et min­dre uska­de­ligt bål i fir­ma­ets byg­ning på hjør­net af Nør­re­vold og Fre­de­riks­borg­ga­de. Ud­sat for hold- up To gan­ge var man ud­sat for hol­dups. Den ene gang hen­te­de folk fra mod­stands­or­ga­ni­sa­tio­nen Bo­pa fær­di­ge uni­for­mer og no­get klæ­de­stof fra fir­ma­ets la­ger. I et an­det til­fæl­de stop­pe­de de sam­me folk fir­ma­ets va­re­bil og fjer­ne­de al­le va­rer.

Fa­bri­kant Hans Hol­ten var ble­vet kon­tak­tet af Fri­heds­rå­det, og han var ble­vet over­be­vist om, at man vil­le sæt­te pris på en øko­no­misk hånds­ræk­ning til il­le­galt ar­bej­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.