SKASSEN

BT - - NYHEDER -

Hol­ten sik­re­de sig via si­ne kon­tak­ter, at pen­ge­ne kun­ne kom­me i de ret­te hæn­der, og selv­føl­ge­lig var det kon­tor­chef Vil­helm Ja­cob­sen, der igen skul­le sør­ge for det prak­ti­ske med over­dra­gel­se af støt­ten.

Med pas­sen­de mel­lem­rum hen­te­de Vil­helm Ja­cob­sen kon­tan­ter i ban­ken og ved ho­ved­kas­sen i fir­ma­et. Da han selv hav­de an­svar for regn­ska­bet, var det hel­ler ik­ke no­get pro­blem med at fin­de en pas­sen­de kon­to, hvor ud­gif­ter kun­ne bog­fø­res. Var der pen­ge, der var holdt uden for det of­fi­ci­el­le regn­skab, var det nem­me­re, da transak­tio­nen så ik­ke skul­le fi­gu­re­re no­gen ste­der.

Pen­ge­ne, som Ja­cob­sen over­brag­te af og til, var an­bragt i en map­pe, der blev af­le­ve­ret på af­talt sted og tid­punkt.

Er det no­get, fir­ma­et har fun­det på at for­tæl­le ef­ter be­sæt­tel­sen for at bø­de lidt på et må­ske lidt blak­ket om­døm­me som vær­ne­ma­ger­fir­ma? Nej.

Ja­cob­sen be­søg­te en af si­ne stør­re brød­re et par gan­ge på vej til mø­de­ste­der­ne. Bro­de­ren for­tal­te politiet, da han blev af­hørt ef­ter dob­belt­mor­det i fe­bru­ar 1948, at han kend­te til sin brors ak­ti­vi­tet i 1944- 45. Ven­ligt men be­stemt Må­ske var Hans Hol­ten af og til lidt læn­ge om at støt­te. En ven­lig, men be­stemt hil­sen skræm­te ham i sep­tem­ber 1944 til at sør­ge for, at et me­get stort støt­te­be­løb blev ud­be­talt.

En HD- grup­pe hav­de sendt skud­sal­ver med ma­skin­pi­sto­ler gen­nem en vil­la i Nord­s­jæl­land, hvor en af Hans Hol­tens næ­re sam­ar­bejds­part­ne­re bo­e­de.

Fri­heds­rå­dets re­præ­sen­tant kun­ne der­ef­ter af­ta­le med di­rek­tø­ren på Nør­re­vold, at det ek­stra­or­di­næ­re til­skud til det go­de for­mål skul­le væ­re på 400.000 kr. ( 8. mio. nu­tids­kro­ner).

Net­op på grund af be­lø­bets stør­rel­se skul­le af­le­ve­rin­gen den­ne gang fo­re­gå på en sær­lig sik­ret må­de. Ste­det var Ama­li­en­borg Slots­plads, der som det ene­ste sted sta­dig var be­vog­tet af be­væb­net dansk po­li­ti.

Ja­cob­sen kom kø­ren­de i en taxa. Han blev luk­ket ind på plad­sen af de dan­ske be­tjen­te. Map­pen blev over­dra­get til en 21- åri­ge grup­pe­le­der fra HD, der ven­te­de ved ryt­ter­sta­tu­en. Den unge mand kun­ne ef­ter-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.