Er Nør­re­bro det nye Mo­len­be­ek?

BT - - DEBAT -

KOM­MEN­TAR

Ra­cing whi­te mo­len­be­ek er nav­net på en fod­bold­klub i en for­stad til Bruxelles. Den hav­de en sær­lig klang i Dan­mark i 70er­ne, hvor Morten Ol­sen, Ben­ny Ni­el­sen, Kre­sten Bjer­re og Ste­en Thy­cho­sen spil­le­de med suc­ces i klub­ben, der vandt et en­kelt mester­skab i 1975. Den­gang lå Ra­cing Whi­te Mo­len­be­ek i et ty­pisk bel­gisk ar­bej­der­kvar­ter. I dag – 40 år se­ne­re – er Mo­len­be­ek på al­les læ­ber af grun­de, som in­tet har med fod­bold, bel­gisk ar­bej­der­kul­tur, frit­ter el­ler øl at gø­re. Nav­net er ble­vet sy­no­nymt med mus­lim­sk ghet­to, hvor ra­di­ka­le cel­ler har kun­net vok­se sig sto­re nok til at stå bag ter­r­or­hand­lin­ger i Paris og Bruxelles. Mo­len­be­ek er ble­vet sym­bo­let på den mis­lyk­ke­de in­te­gra­tion af mus­lim­ske ind­van­dre­re, der er fæl­les for man­ge ve­st­eu­ro­pæ­i­ske by­er. Mo­len­be­ek er ste­det, hvor tan­ker­ne om at slå vol­de­ligt til mod ve­st­li­ge vær­di­er er ble­vet til gru­som vir­ke­lig­hed. MEN PRO­BLE­MET BE­GRÆN­SER sig ik­ke til den be­la­ste­de by­del i Bruxelles. Og­så an­dre ste­der i Bel­gi­en fi k øn­sket om et sha­ri­a­sam­fund og ha­det mod Ve­sten lov til at ud­vik­le sig over­ra­sken­de frit. Iføl­ge fl ere op­gø­rel­ser er Bel­gi­en det land i Vest­eu­ro­pa, der har le­ve­ret fl est kri­ge­re til Is­la­misk Stats kamp i Sy­ri­en. Man­ge af dem er re­tur­ne­ret til Eu­ro­pa, op­tændt af had og fyldt med krig­ser­fa­ring. Ma­ga­si­net The New Yor­ker har op­rul­let hi­sto­ri­en om, hvor­dan en ung, mi­li­tant imam fra Antwer­pen op­ret­te­de net­vær­ket Sha­ri­a4Bel­gi­um og stod for re­k­rut­te­rin­gen af hel­li­ge kri­ge­re til Sy­ri­en fra he­le Bel­gi­en. Eft er an­gre­bet i Bruxelles er det og­så kom­met frem, at fl ere sy­ri­en­kri­ge­re kom til Eu­ro­pa med fal­ske pa­pi­rer i ly af den sto­re fl ygt­nin­ge­strøm i eft er­å­ret 2015. I TIL­FÆL­DET BEL­GI­EN øj­ner man et dob­beltsvigt. Man har hver­ken for­må­et at in­te­gre­re de util­pas­se­de unge i ghet­to­en og ej hel­ler mag­tet at hol­de øje med de mest ra­di­ka­li­se­re­de. Po­li­ti og eft er­ret­ning­s­tje­ne­ste sy­nes at ha­ve so­vet i ti­men. I Dan­mark har vi – med én sør­ge­lig und­ta­gel­se – for­hin­dret ind­til fl ere nø­je plan­lag­te ter­r­orak­tio­ner, men det gør os på in­gen må­de ufejl­bar­li­ge. Vi har hel­ler ik­ke for­må­et at in­te­gre­re mus­lim­ske ind­van­dre­re i det dan­ske sam­fund i til­stræk­ke­ligt om­fang, li­ge­som vilj­en i nog­le mus­lim­ske kred­se til at del­ta­ge fuld­gyl­digt i det dan­ske sam­fund har la­det me­get til­ba­ge at øn­ske. Det se­ne­ste be­vis fi k vi i TV2- do­ku­men­ta­ren ’ Mo­ske­er­ne bag slø­ret’, hvor imam eft er imam i to­ne­an­gi­ven­de mo­ske­er over he­le lan- det pri­ste sha­ri­a­loven og ned­gjor­de det dan­ske rets­sy­stem. Her blev det end­nu en gang do­ku­men­te­ret, at fl ere af de lær­de ima­mer ta­ler med to tun­ger. Si­ger ét – som re­gel no­get mo­de­rat – i off ent­lig­he­den, og no­get an­det – og me­re ra­di­kalt – bag mo­ske­ens mu­re.

Kends­ger­nin­gen er, at vi kan fi nde ra­di­ka­le ji­ha­di­ster i vo­res egen bag­ha­ve

ET AF DE ste­der, hvor sha­ria- lov­pris­nin­gen er sær­lig grel, Grim­høj­mo­ske­en i Aar­hus, er og­så ste­det, hvor dan­ske sy­ri­en­kri­ge­re blev in­spi­re­ret til at kæm­pe for Is­la­misk Stat. Dan­mark lig­ger num­mer to på en af de li­ster, der op­gør an­tal­let af kri­ge­re, der ta­ger til Sy­ri­en for at kæm­pe med Is­la­misk Stat. Hvad sker der med de til­ba­ge­vend­te kri­ge­re i Dan­mark? Hvor gem­mer de sig? Le­de­ren af Le­jer­bos bo­ligso­ci­a­le ind­sats på Nør­re­bro, Eskild Da­hl Pedersen – en mand, der har pro­ble­mer­ne tæt in­de på li­vet – for­tal­te i ugens løb til Ra­dio24­syv, at han ser man­ge kla­re pa­ral­lel­ler mel­lem de­le af Nør­re­bro og Mo­len­be­ek. Mulig­vis sat på spid­sen. Men vi be­hø­ver ik­ke at se til Bel­gi­en for at fi nde ’ lom­mer’, hvor ra­di­ka­le ji­ha­di­ster øn­sker at desta­bi­li­se­re vo­res sam­fund med vold. Den foru­ro­li­gen­de kends­ger­ning er, at vi kan fi nde det i vo­res egen bag­ha­ve.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.