Dødstal sti­ger ef­ter selv­mord­s­an­greb på irakisk sta­dion

BT - - NYHEDER -

BAG­DAD Dødstal­let sti­ger fort­sat, ef­ter at en selv­mord­s­bom­ber fre­dag spræng­te sig selv i luf­ten i en men­ne­ske­mæng­de, net­op som en lo­kal fod­bold­kamp var fløjtet af i lands­by­en alAs­riya syd for den iraki­ske ho­ved­stad Bag­dad. Unavn­giv­ne kil­der i hen­holds­vis sik­ker­hed­s­tje­ne­sten og sund­heds­væ­se­net op­ly­ser til nyheds­bu­reau­et AP, at dødstal­let har nå­et 41, mens yder­li­ge­re 105 blev sår­et. Det skri­ver det nor­ske nyheds­bu­reau NTB.

Fre­dag af­ten lød dødstal­let på 25.

Imens for­tæl­ler en em­beds­mand i Ba­bil- provin­sens sun­heds­di­rek­to­rat til AFP, at 32 er dø­de, og at 84 er sår­e­de, hvoraf de 12 er i kri­tisk til­stand.

» 17 af de dræb­te er dren­ge i al­de­ren fra 10 til 16 år, « si­ger han.

Og­så lands­by­ens borg­me­ster, Ah­med Sha­ker, en af den­nes livvag­ter og fem med­lem­mer af de iraki­ske sik­ker­heds­styr­ker er blandt de dræb­te. Selv­mord­s­bom­be­ren spræng­te sig selv i luf­ten, idet borg­meste­ren var ved at over­ræk­ke po­ka­len til kam­pens vindere. In­gen har ta­get an­sva­ret In­gen har end­nu ta­get skyl­den for an­gre­bet, men den mi­li­tan­te grup­pe Is­la­misk Stat ( IS) har tid­li­ge­re stå­et bag lig­nen­de an­greb.

Om­rå­det om­kring alAs­riya og Iskan­da­riy­ah syd for Bag­dad er tid­li­ge­re ble­vet kaldt » dø­de­ns tre­kant « . Det er et om­rå­de med bå­de sun­ni­og shi­amus­li­mer, som gen­nem de se­ne­ste ti år har væ­ret me­get pla­get af sek­te­risk vold.

Det er lyk­ke­des iraki­ske sik­ker­heds­styr­ker at pres­se Is­la­misk Stat ud af om­rå­det, men der er sta­dig jævn­li­ge bom­be­an­greb og an­den form for vold.

Eks­per­ter og iagt­ta­ge­re har ad­va­ret om, at ef­ter­hån­den som Is­la­misk Stat bli­ver pres­set ud af nog­le af de om­rå­der, de tid­li­ge­re har kon­trol­le­ret i Irak, vil de igen ty til de­res gam­le gu­e­ril­la­ta­k­tik og øge an­tal­let af selv­mord­s­an­greb mod ci­vi­le mål.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.