Så me­get bær­bar for un­der 4.000

BT - - NYHEDER -

Bil­li­ge com­pu­te­re er nu vir­ke­lig hur­ti­ge set i for­hold til ni­veau­et for en hånd­fuld år si­den. En tab­let el­ler smartp­ho­ne har langt rin­ge­re tal­knu­se­ry­del­se end selv den bil­lig­ste bær­ba­re på mar­ke­det.

På et en­kelt punkt har de bil­li­ge bær­ba­re dog ik­ke løf­tet sig de se­ne­re år – og her er de dår­li­ge­re end tab­let og smartp­ho­ne i den hø­je en­de: du får ik­ke en sær­lig høj chas­siskva­li­tet.

Luksus­for­nem­mel­sen ude­bli­ver, og hold­bar­he­den er ge­ne­relt la­ve­re end for dy­re­re ma­ski­ner. Des­u­den har ta­sta­tur og skærm ik­ke sam­me kva­li­tet – især det før­ste kan ha­ve be­tyd­ning, hvis du skal skri­ve me­get. Skær­me­ne i te­sten er hel­ler ik­ke i full HD.

Der har væ­ret gjort man­ge for­søg på at ud­vik­le bil­li­ge bær­ba­re com­pu­te­re. Det må­ske mest se­ri­ø­se li­ge nu er ma­ski­ner ba­se­ret på Goog­les Chro­me- sty­re­sy­stem. Der var mas­ser af ’ hy­pe’, da de før­ste ma­ski­ner blev lan­ce­ret, og selv­om be­gej­strin­gen er dæm­pet no­get, le­ver det­te Win­dows- al­ter­na­tiv sta­dig, og vi har en en­kelt ma­ski­ne med i den­ne test.

Chro­me er et sky­ba­se­ret sty­re­sy­stem. En Chro­me- com­pu­ter uden net­for­bin­del­se er der­for ret han­di­cap­pet. Den star­ter straks, nær­mest som en tab­let. Til gen­gæld er pro­gram­ud­valg og ydel­se ik­ke på ni­veau med en Win­dows- pc.

Men det er rart med et al­ter­na­tiv, som kan gø­re ud­val­get i de bil­li­ge pris­klas­ser lidt stør­re. For her er der langt­fra li­ge så me­get at væl­ge imel­lem som hø­je­re op­pe på pris­ska­la­en.

Ud­val­get af pro­du­cen­ter er be­græn­set. Kun nog­le af de do­mi­ne­ren­de mær­ke­va­rer går se­ri­øst ind i bil­lig- mar­ke­det. Ap­ple er na­tur­lig­vis helt fra­væ­ren­de, og dan­ske spe­ci­al­pro­du­cen­ter har hel­ler ik­ke råd til at le­ge med

SØN­DAG 27. MARTS 2016 KVALITETSINDTRYK: 5 BRUGERVENLIGHED: 4 FUNK­TIO­NER: 4 YDEL­SE: 4 PRIS: 5

book. Men her be­nyt­tes Win­dows 10 i ste­det for Goog­le Chro­me, og det er en ge­vinst. Fi­nis­hen i alu­mi­ni­um er stort set iden­tisk med testvin­de­rens. Og den­ne Asus har da og­så stort set sam­me be­styk­ning som testvin­de­ren. Kun skær­me­nes di­men­sio­ner er for­skel­li­ge – og der­for stør­rel­se, vægt og pris. Så groft sagt kan vi si­ge, at kan du nø­jes med en 11,6”- skærm, kan du sag­tens kig­ge ef­ter den­ne mo­del i ste­det for te­stens vin­der. Men du skal væ­re me­get op­mærk­som på, at selv­om op­løs­nin­gen på de to mo­del­lers skær­me er iden­tisk, så gi­ver 2,4” min­dre skærm­plads en helt an­den op­le­vel­se. På en stor skærm er det mar­kant ra­re­re at kig­ge in­ter­net­si­der, læ­se do­ku­men­ter og op­le­ve vi­deo. Des­u­den er ta­sta­tu­ret på den­ne min­dre mo­del og­så be­ty­de­ligt me­re klejnt. Ta­ster­ne er dog over gen­nem­snit­tet i kva­li­tet og ud­mær­ke­de at skri­ve på. Men Trans­for­mer Book Flip TP200SA er kvik til alt. Start den op fra dva­le, og den er for­bav­sen­de hur­tig. Det sam­me gæl­der ad­gan­gen til det trå­d­lø­se net­værk. Un­der­hold­ning er og­så ma­ski­nens hjem­me­ba­ne, da du kan vip­pe skær­men rundt og stil­le com­pu­te­ren næ­sten, som du vil. Nu kan du så bru­ge den tryk­føl­som­me skærm til det, du vil navi­ge­re rundt i – f. eks. film fra en strea­m­ingtje­ne­ste.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.