SAM­LET VUR­DE­RING: 4

BT - - NYHEDER -

Den har ik­ke mest x- fak­tor i fel­tet, men de­sig­net er på in­gen må­de grimt. Over­fla­den er nu­bret og fla­den om­kring ta­sta­tu­ret helt glat. Men beg­ge har en ev­ne til at ’ fra­stø­de’ selv de mest fed­te­de fin­gre og er des­u­den fi­ne at hvi­le hæn­der­ne på. Skær­men er ty­de­lig­vis ik­ke en kost­bar ty­pe og mang­ler de sid­ste de­tal­jer i gen­gi­vel­sen. Men den har al­li­ge­vel en dyb­de og glød, som vi nor­malt for­bin­der med lidt dy­re­re mo­del­ler. Det vil­le væ­re rart med full HD- op­løs­ning, men den er lidt la­ve­re som hos de øv­ri­ge test­kon­kur­ren­ter, og det er fak­tisk med­vir­ken­de til de dy­be far­ver. Per­for­man­ce­mæs­sigt kan vi må­le, at 15- af103­no ik­ke er fel­tets hur­tig­ste. Fak­tisk lig­ger den no­get ef­ter f. eks. Asus EeBook, som end­da ko­ster lidt min­dre. Men Eebook er kvik på grund af en ssd- disk og an­dre fak­to­rer, der gi­ver for­de­le i vo­res må­le­pro­gram, som ta­ger alt med i be­tragt­ning. Ly­den har ik­ke haft helt sam­me de­tal­je­ring som fra den an­den HP- del­ta­ger i te­sten. Men 15- af103­no har et godt vo­lu­men og power af en bær­bar at væ­re. 15- af103­no bril­le­rer med an­dre ord ik­ke på no­gen punk­ter, men den er en sli­der, som sam­let set gi­ver rig­tig me­get va­lu­ta for pen­ge­ne. KVALITETSINDTRYK: 4 BRUGERVENLIGHED: 4 FUNK­TIO­NER: 5 YDEL­SE: 4 PRIS: 5

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.