KAN EN DEL UDEN AT PRA­LE

BT - - NYHEDER -

HP Pavi­li­on 15- af103­no – 3.999 kr. Her har du en god og so­lid ar­bejds­ma­ski­ne, hvor spe­ci­fi­ka­tio­ner­ne er over mid­del. In­drøm­met: Det har væ­ret svært at fin­de en vin­der i det­te felt, hvor kon­kur­ren­cen er me­get tæt. Og den­ne HP har da og­så en stærk kon­kur­rent i den an­den HP i te­sten. Men den­ne 15,6” vin­der en for­nuft­sejr. For dyk­ker vi ned i de­tal­jer­ne i 15- af103­no kan vi kon­sta­te­re, at der er 8 GB hukom­mel­se til rå­d­lig­hed. Det er me­re end hos kon­kur­ren­ter­ne, og net­op ram er et punkt, der er af­gø­ren­de, når der arbejdes med man­ge fi­ler og pro­gram­mer hver dag. Des­u­den er hard­di­sken på he­le 2 TB, hvil­ket igen gør hver­da­gen let­te­re, når du ik­ke skal tæn­ke på kon­stant at skul­le tøm­me di­sken for over­flø­di­ge bil­le­der og an­det, der fyl­der op.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.