LÆK­KER IND­PAK­NING

BT - - FORBRUG -

HP Pavi­li­on 15- ab121­no – 3.999 kr. Skul­le vi ale­ne væl­ge ud fra de­sign, løb den­ne HP med sej­ren. Den­ne Pavi­li­on fra HP er pak­ket ind i læk­kert alu­look med struk­tur i over­fl aden. Ta­sta­tu­ret er af blankt alu­mi­ni­um, og der er et per­fo­re­ret pa­nel, hvor ly­den fra B& O- højt­ta­ler­ne slip­pes løs. De­sig­net er ind­by­den­de, og når 15- ab121­no står på hyl­den li­ge ved si­den af den an­den HP i den­ne test, 15- af103­no, vil­le de fl este nok væl­ge den­ne blan­ke sag. Det er ik­ke kun lir, for så snart du bru­ger ma­ski­nen til mul­ti­me­di­er, vil du op­da­ge dens ta­len­ter. Her kom­mer skær­men på 15,6” til sin ret, li­ge­som fi lmens lydspor fra B& O- højt­ta­ler­ne har mas­ser af de­tal­jer og kom­mer godt ud i stu­en. Der med­føl­ger HP Lo­un­ge, som be­ty der, at du får en mu­sik foræ­ren­de – igen er det lyd og un­der­hold­ning, der er fo­kus på. Og­så via ho­ved­te­le­fo­ner er ly­den god og de­tal­je­ret og en klas­se over de øv­ri­ge i te­sten. Ta­sta­tu­ret er en anel­se glat i over­fl aden, og da ta­ster­ne er lidt små i det, be­ty der det, at de kræ­ver lidt til­væn­ning, før du ram­mer rig­tigt hver gang. Un­der ta­sta­tu­ret gem­mer sig en pro­ces­sor, der er lidt lang­som­me­re end i den an­den HP, vi te­ster, men må­le­mæs­sigt er 15- ab121­no al­li­ge­vel en tand bed­re. I prak­sis op­le­ver vi, at den an­den HP er bed­re, når det hand­ler om spil og gra­fi k. Til al­min­de­li­ge pc- op­ga­ver er 15- ab121­no fi n uden at vær fan­ta­stisk hur­tig. Skal du pri­mært ud­fø­re al­min­de­li­ge pc- op­ga­ver og i min­dre grad spil, kan du sag­tens væl­ge den­ne 15- ab121­no. Den har bed­re lyd og de­sign, men gi­ver ik­ke så godt pris/ ydel­ses­for­hold som 15- af103­no. KVALITETSINDTRYK: 4 BRUGERVENLIGHED: 4 FUNK­TIO­NER: 5 YDEL­SE: 3 PRIS: 5 KVALITETSINDTRYK: 3 BRUGERVENLIGHED: 4 FUNK­TIO­NER: 3 YDEL­SE: 3 PRIS: 5

Så snart du star­ter Acer, er den klar til at bli­ve ta­get i brug. Den be­nyt­ter nem­lig Goog­les Chro­me- sty re­sy­stem. Så snart du vip­per skær­men op, er den pa­rat, og i øv­rigt er com­pu­te­ren og­så straks på net­tet, hvil­ket den ik­ke er så me­get værd uden, da Chro­me træk­ker på en ræk­ke tje­ne­ster i sky­en. Det gør R11 ge­ni­al på ud­dan­nel­ses­ste­der, hvis man har brug for oft e og helst hur­tigt at kom­me på net­tet, hvor­fra den hen­ter si­ne pro­gram­mer. Du har alt­så ik­ke sam­me pro­grampak­ke som i en Win­dows- ma­ski­ne, hvil­ket man­ge nok vil sy­nes diskva­li­fi ce­rer com­pu­te­ren. Men det be­ty der ik­ke, at du be­hø­ver ’ gå ned’ på un­der­hold­nin­gen. Du kan strea­me, se fi lm og tv som med an­dre bær­ba­re. Og R11s skærm­del kan end­da vip­pes rundt og com­pu­te­ren stil­les op på bor­det som et A- skilt . Chro­me- sty re­sy­stem er bå­de godt og skidt. De pro­gram­mer, der fi ndes, kø­rer hur­tigt og eff ek­tivt, men der er og­så et stort ud­valg af soft wa­re, du ik­ke har ad­gang til. Med­min­dre du er en ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tion, der skal ha­ve no­get bil­ligt og eff ek­tivt, så er en Chro­me­book nok kun et mo­bilt sup­ple­ment til en Win­dowscom­pu­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.